Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 2 Principiul autorității

Marcu 1:21-28„S-au dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: “Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi înainte de vreme? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!” Isus l-a certat și i-a zis: ‘Taci și ieși din omul acesta!’ Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ‘Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!’ Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.”


IDEI DE BAZĂ

°Oamenii percep că Isus aduce o învățătură nouă, datorită autorității Sale exercitată inclusiv în lumea spirituală.
°Autoritatea asupra demonilor și autoritatea predicării lui Isus vine din relația Lui cu Tatăl și din ungerea Duhului Sfânt peste El.
°Duhurile necurate recunosc autoritatea lui Isus și erau speriate de simpla prezență a Lui.


Cu toate că învățătura adusă de Isus era nouă și în multe privințe nu se potrivea cu Legea lui Moise, sau cu tradițiile lor religioase, totuși, oamenii… Citește în continuare

Este religia mea, cea lăsată de Isus?

Orice creștin născut din Nou, ar trebui să fie interesat și curios dacă, calea pe care merge spre Împărăție este cea trasată de Isus sau este o cale improvizată de liderii religioși și interpretată eronat!

Singurul mod în care poți fi sigur că ești pe calea bună, este studierea Cuvântului Biblic!

Cartea pe care noi o publicăm de o bună bucată de vreme, are exact această menire. Chiar dacă mulți creștini nu mai sunt interesați în Cuvântul biblic, noi din dragoste pentru Dumnezeu și sufletele cititorilor blogului nostru, vom continua să prezentăm, pas cu pas, Cuvântul biblic adus direct de Isus și trăit de EL, singurul capabil să ne transforme viața și direcția spre Împărăția Cerurilor!

După ce în Capitolul 4 am putut învăța diferența clară dintre Vechiul și Noul Legământ, în continuare vom prezenta principii concrete aplicate în această Împărăție.

Este interesant cum pentru o viață pământească scurtă și nesigură facem eforturi și ne asumăm riscuri enorme, iar pentru o viață veșnică, s-a pierdut aproape complet interesul!?


Totuși, pentru cei sincer interesați, vom continua să dăm curs atât în scris cât și audio, cărții începute. Ferice de cei care înțeleg perioada pe care omenirea o trăiește și se pregătesc pentru întâlnirea cu Mirele Isus!

Studierea acestei cărți este un bun început în ce privește pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Isus
Domnul să trezească pe cât mai mulți !


Din dragoste,
mike olari

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 1 – Isus este Fiul lui Dumnezeu

5.1. Isus este Fiul lui Dumnezeu!

Ioan 10:22-42 – „În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. Şi Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii L-au înconjurat şi I-au zis: ‘Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.’ ‘V-am spus’, le-a răspuns Isus, ‘şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.’ Atunci, iudei iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă. Isus le-a zis: ‘V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?’ Iudeii I-au răspuns: ‘Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.’ Isus le-a răspuns: ‘Nu este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»’? Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desfiinţată, cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu!’ Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl.” La auzul acestor vorbe, căutau iarăşi să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Isus S-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Şi a rămas acolo. Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” Şi mulţi au crezut în El în locul acela.”


IDEI DE BAZĂ

°Deși vedeau toate minunile făcute de Isus, ei considerau că este ofensatoare și de neacceptat afirmația lui Isus, că °El este Fiul lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu are la bază întruparea Fiului… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 17 Dreptate versus Dragoste

Matei 5:38-48 – „Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârșit.”


IDEI DE BAZĂ

°Acestă învățătură a lui Isus evidențiază clar contrastul dintre Noul Legământ și Vechiul Legământ adus de Moise pentru poporul Israel.
°Legământul adus de ISUS nu promovează dreptatea cu orice preț, ci mai degrabă dragostea, bunătatea,… citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 16 Dărnicia în Noul Legământ

 • Marcu 12:41-44 – Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‘Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie, căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

IDEI DE BAZĂ

 • Participând la o colectă de bani, Isus folosește ocazia pentru a-i învăța pe ucenici, dar și pe noi, principiile dărniciei în Noul Legământ.
 • Și dărnicia are de-a face cu inima, nu cu ceea ce văd oamenii că cineva a dăruit. Dumnezeu, privește cu ce inimă dăruiesc oamenii, și nu cât dăruiesc… Citește în continuare
 • https://youtu.be/jNoAdgRPE78

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 15 Restaurarea legământului căsătoriei în cadrul Noul Legământ

  • Marcu 10:1-12 – „Isus a plecat de acolo şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveţe. Au venit la El fariseii şi, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta. Drept răspuns, El le-a zis: ‘Ce v-a poruncit Moise?’ ‘Moise’, au zis ei, ‘a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire şi s-o lase.’ Isus le-a zis: ‘Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa. Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.’ În casă, ucenicii L-au întrebat iarăşi asupra celor de mai sus. El le-a zis: „Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte faţă de ea şi dacă o nevastă îşi lasă bărbatul şi ia pe altul de bărbat preacurveşte.”

 • IDEI DE BAZĂ

 • Întrebarea capcană pusă lui Isus de această data, este despre căsătorie și divorț.
 • Răspunsul de tip întrebare dat de Isus îi trimite la Legea lui Moise.
 • Deși nu este pe placul lor, Isus restaurează legământul căsătoriei afirmând că permisiunea cu privire la divorț dată de Vechiul… Citește în continuare
 • https://youtu.be/tr9JGQTJLPE

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 14 Facerea de bine în Noul Legământ

  • Luca 10:25-37 – „Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: ‘Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’ Isus i-a zis: ‘Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?’ El a răspuns: ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ ‘Bine ai răspuns’, i-a zis Isus; ‘fă aşa şi vei avea viaţa veşnică.’ Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: ‘Şi cine este aproapele meu?’ Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: ‘Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea şi el prin locul acela şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: ‘Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’ Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?’ ‘Cel ce şi-a făcut milă cu el’, a răspuns învăţătorul Legii. ‘Du-te de fă şi tu la fel’, i-a zis Isus.”


  IDEI DE BAZĂ

 • Isus, folosește întrebarea fariseului ca pe o nouă ocazie pentru a învăța principiile de bază ale Împărăției.
 • Un exemplu practic, definește cine este aproapele nostru. Nu un religios sau conațional simpatic, ci o persoană aflată în nevoie.
 • Prin pilda samariteanului, Isus ne învață că în Noul Legământ a face bine semenilor noștri este o îndatorire sfântă mai presus… Citește în continuare
 • https://youtu.be/qnhtW5wpIR4

  RELAȚIE VS RELIGIE – Capitolul 4 Lecția 13 Prioritatea Noului Legământ este salvarea, nu pedepsirea omului

  • Ioan 8:1-11 – „Isus s-a dus la Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineață, a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos și-i învăța. Atunci, cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: ‘Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?’ Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: ‘Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.’ Apoi S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci, S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: ‘Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?’ ‘Nimeni, Doamne’, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: ‘Nici Eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești.”

 • IDEI DE BAZĂ

 • Folosindu-se de religie, iudeii căutau să-L ucidă pe Isus, nefiind deloc interesați de mântuirea oamenilor… Citește în continuare
 • https://youtu.be/_JA8s0g8Nw4

  RELAȚIE VS RELIGIE – Capitolul 4 Lecția 12 Lumină și curaj pentru a privi în interior

  • Luca 11:33-54 – „Nimeni n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Aşa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.’Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat şi a şezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: ‘Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire şi de răutate. Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi pe cea dinăuntru? Daţi mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute! Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd şi peste care oamenii umblă fără să ştie.’Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul şi I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăşti şi pe noi. ’Vai şi de voi, învăţători ai Legii’, a răspuns Isus. ‘Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele. Vai de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au… Citește în continuare

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 11 Interiorul contează

  • Marcu 7:1-23 – „Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Și, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii, și cărturarii L-au întrebat: ‘Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?’ Isus le-a răspuns: ‘Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște… Citește în continuare


  https://youtu.be/XlN4yf1wZ1w

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 10 Omul este mai presus decât regulile

  • Ioan 5:1-16 – „După aceea era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: ‘Vrei să te faci sănătos?’ ‘Doamne’, I-a răspuns bolnavul, ‘n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.’ ‘Scoală-te’, i-a zis Isus, ‘ridică-ți patul și umblă.’ Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: ‘Este ziua Sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul.’ El le-a răspuns: ‘Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ți patul și umblă.’ ‘Ei l-au întrebat: ‘Cine este omul Acela care ți-a zis: ‘Ridică-ți patul și umblă?’ ‘Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: ‘Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.’ Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea lucruri în ziua Sabatului.”

 • IDEI DE BAZĂ

 • Isus vizitează un fel de spital, unde cei bolnavi aveau unele șanse să fie vindecați, însă doar cei ce erau ajutați sau nu erau prea bolnavi. Isus se oferă să ajute… Citește în continuare

 • https://youtu.be/cGBmzlLeVXE