Patriarhul Iacov NU a fost un înșelător!

Un articol de Aurel Miheţ

AurelMihet

Dumnezeu de-a lungul istoriei, atât în Vechiul cât și în Noul Testament s-a folosit de oameni deosebiți în realizarea planului Lui Divin. În diferite timpuri și situații, El s-a folosit de anumite persoane cărora le-a relevat planul Său, desigur potrivit cu voia Lui. În ceea ce urmează aș vrea să mă refer la unul dintre cei trei patriarhi din Vechiul Testament și anume la Iacov, cel care este mult discutat și comentat în legătură cu anumite aspecte din viața sa, începând de la naștere și până la plecarea lui din casa lui Laban. Deși a avut de înfruntat multe situații grele, Iacov a avut un rol important în planul lui Dumnezeu. Pe scurt, vreau să menționez doar trei dintre acestea

1. Formarea Poporului Israel. Prin cei 12 copii ai lui, mai târziu s-au format cele 12 triburi ale lui Israel la care se referă de foarte multe ori scrierile Vechiului Testament.

2. Întoarcerea lui Iacov din Padan-Aram de la Laban – socrul său, în țara bunicului Avraam și a părinților Isaac și Rebeca, cât și la locul copilăriei lui. “Atunci Domnul a zis lui Iacov: Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul de naștere; și Eu voi fi cu tine. ” (Gen.31.3)

3. Salvarea propriei familii, de la foametea care apăruse în țara lui și plecarea cu întreaga familie în Egipt, acolo unde Dumnezeu a trimis mai dinainte pe unul din fiii lui, numit Iosif: “…m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră.” (Gen.45.5)

Așa cum am menționat mai sus, aș vrea să mă refer la acea perioadă din viața lui Iacov, începând de la naștere și până la întâlnirea lui cu Dumnezeu la Peniel și să subliniez faptul că deși Iacov este ținta unor acuzații dintre cele mai nepotrivite, există totuși câteva aspecte esențiale de care trebuie ținut cont.

Astfel, el nu se face vinovat de nici una dintre învinuirile aduse, însă lipsa de înțelegere a multora contribuie la aceste afirmații, în necunoștință a anumitor factori, enumerați mai jos, de care trebuie ținut cont, când dorim să explicăm un anumit pasaj din Sfânta Scriptură:

1. Perioada în care s-a petrecut evenimentul respectiv;

2. Gradul de cultură al oamenilor din acel timp;

3. Baza relației omului cu Dumnezeu în aceea vreme.

Luând în considerare cele mai sus amintite și în mod deosebit relația pe care o aveau oameni cu Dumnezeu, ne dăm bine seama că în acel timp, la baza acestei relații funcționa principiul TEOCRAȚIEI, unde Dumnezeu, în mod direct sau prin îngerii Lui, stătea de vorbă cu anumite persoane, cărora le comunica voia Lui, în ceea ce privește lucrurile pozitive sau negative legate de faptele oamenilor. Exemplele sunt multe și înscrise pe paginile Sfintei Scripturi.

Voi lua doar câteva:

1. Adam în grădina Edenului: “Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ….” (Gen.2.16-17) “Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: Unde ești?” (Gen3.9-19), și discuția continuă.

2. Cain după uciderea fratelui său Abel, (Gen.4.9-16)

3. Noe în legătură cu potopul (Gen.9.13-22)

4. Avraam. Promisiunile făcute lui și seminției lui (Gen.17.1-8) etc.

5. Iacov. La Betel, discuția a fost între el și Dumnezeu (Gen.28.10-22). În casa lui Laban, Domnul vorbește direct cu el (Gen.31.3), iar în v.11 Domnul i-a vorbit printr-un înger și exemplele pot continua.

Constat faptul că sunt prea mulți pastori, evangheliști, scriitori, comentatori etc., care îl acuză pe Iacov Patriarhul de înșelăciune, acuzatie care nu are suport în realitate. Personal, după mai mult timp de cercetare și meditare, am ajuns la concluzia că el nu se face vinovat de aceste acuzații false. Dumnezeu a vrut să facă o schimbare în alegerea lui, așa cum a făcut cu cei doi fii ai lui Iosif, atunci când Iacov i-a binecuvântat. Dumnezeu e Suveran și El face ce vrea, nimeni nu are voie să-l tragă la răspundere, de ceea ce face într-un fel sau altul. E de datoria noastră să cercetăm și să cunoaștem adevărul, ca apoi să apărăm cinstea, demnitatea și prestigiul lui Iacov, omul lui Dumnezeu, cu care EL se laudă alături de ceilalți doi patriarhi: “…voi sta la masă cu Avram, Isaac și cu Iacov în Împărăția cerurilor.”(Mat.8.11);   Luca 13.28: “…veți vedea pe Avram, Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în Împărăția cerurilor….”

Iacov este în Cer cu Dumnezeu și este un adevărat sfânt al Lui, dar unii slujitori ai altarelor, cât și ai scrisului, îi ponegresc numele învinuindu-l de anumite fapte murdare! Haideți să ne unim atât prin predicare cât și prin scris, și să stopăm răspândirea acestor calomnii la adresa acestui sfânt din Cer. Pentru o înțelegere mai clară a nevinovăției lui Iacov, mai jos am formulat câteva întrebări care sunt ușor de înțeles și care dau o lumină destul de mare asupra fazelor din viața lui Iacov, legate de acele fapte care sunt pentru uni – destui de mulți – motive de învinuiri cu abateri dintre cele mai jignitoare la adresa acestui patriarh.

Întrebări necesare pentru a înțelege realitatea:

1. De ce Dumnezeu, dacă l-a ales pe Iacov înainte de naștere, nu a făcut ca Iacov sa fie întâiul născut, și nu Esau? (Rom.9.11-13)

2. Dacă Esau a fost întâiul născut și Dumnezeu l-a ales pe Iacov, după naștere, ordinea trebuia schimbată. Cine a condus această schimbare, Dumnezeu, diavolul sau întâmplarea?

3. Cine se face vinovat de renunțarea lui Esau la dreptul de întâi născut, o simplă ciorbă pregătită de Iacob sau neglijența acestui drept pe care Esau îl vinde pentru un preț de nimic?

4. Dacă Esau și-a vândut dreptul de întâiul născut, mai putea el să mai primească binecuvântarea?

5. Dacă Isaac ar fi știut că Esau nu mai e întâiul născut și că el nu mai poate primi binecuvântarea l-ar mai fi binecuvântat?

6. Dacă Rebeca a auzit și a procedat la schimbarea situației în favoarea lui Iacov, a fost de la Dumnezeu sau de la Satan?

7. Dacă întâlnirea pe care a avut-o Iacov cu Dumnezeu la Betel și la Peniel a fost o întâlnire în care Dumnezeu i-a cerut pocăință și recunoașterea faptelor de înșelăciune, minciună, trădare, ipocrizie etc., așa cum este învinuit de către cei mai mulți?

8. Dacă cunoașteți cazuri când Dumnezeu se asociază și umblă cu cei care înșeală, mint, sabotează sau iau în deșert numele Lui, așa cum e etichetat Iacov?

9. La ce ajută și pe cine satisface atunci când e blamat un sfânt a lui Dumnezeu ca Iacov? Poate fi mai de grabă un prilej de poticnire pentru alții care nu înțeleg realitatea întâmplării descrisă.

10. Dacă Dumnezeu nu condamnă pe cineva și nu îi impută nimic în legătura cu unele fapte pe care numai oamenii le născocesc, pe cine să ascultăm, pe Dumnezeu sau pe oameni?

11. O întrebare deosebit de importantă este: De ce Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov când el se prezintă în persoana lui Esau? Atunci când el vine înaintea tatălui său Isaac și când Isaac îl întreabă “Cine ești tu fiule?” (Gen.27.18,19), Iacov îi răspunde tatălui său: “Eu sunt Esau fiul tău cel mai mare…”

Acest lucru e confirmat și a doua oară în versetul 24, “Isaac a zis: Tu ești deci fiul meu Esau?” Și Iacov a răspuns: “Eu sunt!” Cum? Dumnezeu binecuvântează un Iacov fals, prefăcut, mincinos ipocrit? (vorbesc în felul oamenilor). Nu cumva este nedreptatea lui Dumnezeu când procedează astfel? Sau nu a cunoscut Dumnezeu acest șiretlic a lui Iacov? De ce Dumnezeu nu a procedat ca și în cazul nevestei lui Ieroboam când a venit la prorocul Ahia, dându-se drept alta; “De ce te dai drept alta?”, sau în cazul lui Iacov – “altul”? (Împărați, 14.6). Cum de data aceasta Dumnezeu a trecut cu vederea acest fapt? Și dacă Dumnezeu a procedat așa, cu ce drept vin unii și îl învinuiesc pe Iacov de o abatere pe care Dumnezeu nu o menționează? Profetul Isaia în 55:8,9 spune foarte clar: “Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”. La fel apostolul Pavel scrie la Romani 11:33: “O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!”. La fel, în Rom. 9.14-20 în care se arată voința supremă a lui Dumnezeu în ceea ce privește alegerea care îi aparține în exclusivitate numai Lui și orice intervenție din afară (din partea oamenilor) este exclusă, în v. 20. citim: “Dar mai de grabă cine ești tu omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu?”.

12. Care a fost relația lui Iacov cu Dumnezeu în casa lui Laban? (Gen. 30.27). Laban a fost binecuvântat din pricina lui Iacov (Gen. 31.3). Domnul a vorbit cu Iacov despre întoarcerea lui în țara părinților lui. (Gen. 31.11-13). Domnul a vorbit cu Iacov prin îngerul Lui despre situația din casa lui Laban și întoarcerea în țara lui de naștere etc.

13. După ce Iacov a plecat de la Laban, acesta l-a urmărit și înainte de a-l ajunge pe Iacov, Dumnezeu i se arată lui Laban și îi spune următoarele cuvinte: “Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov”. Dacă Dumnezeu a interzis lui Laban să nu-i spună nicio vorbă rea lui Iacov, cine sunt acei care își permit astăzi, în predici mai ales, să încalce porunca lui Dumnezeu și să spună atâtea vorbe rele și defăimătoare la adresa lui Iacov?

În concluzie: Dacă, atât în casa părintească cât și în casa lui Laban, Dumnezeu nu l-a învinuit pe Iacov de nici cea mai mică abatere făcută, cine sunt acei care caută să-l ponegrească și să-l acuze de lucruri și de fapte fără nici un suport real? Cred că toți aceștia ar trebui să se pocăiască și să se lase de asemenea evanghelii cu conținut fals. Cred că o explicație biblică în legătură cu problema păcatului din acele timpuri ne-o dă destul de clar apostolul Pavel în Romani 5.13: “Căci înainte de lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege.”(Romani 4:15). “Pentru că Legea aduce mânie; și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.”( Romani 3.20). “Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința păcatului” (Romani7:7). “Dimpotrivă, păcatul ni l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-as fi cunoscut pofta, dacă legea nu mi-ar fi spus: “Să nu poftești!”. Este ușor de înțeles că pe timpul lui Iacov nu se poate vorbi de LEGE, deoarece legea a fost dată cu mulți ani mai târziu și el nu a avut de unde să le știe așa cum au fost cunoscute după darea legilor pe muntele SINAI. Ori, a-l judeca pe Iacov după standardele noastre, cred că e cea mai mare greșeală pe care o poate face cineva, indiferent cine e el. Avertismentul de jos ar trebui să fie luat cu cea mai mare seriozitate pentru toți cei care au curajul să-l învinuiască pe Iacov de fapte de care el nu se face vinovat. O mare atenție pentru cei care blamează numele lui Iacov, ei trebuie sa știe că va veni o zi când se vor întâlni cu Iacov și când toate învinuirile aduse lui vor fi cunoscute și auzite, și nu vor putea fi negate pentru că în Cer totul e gol și descoperit. Domnul Isus a spus: “Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți…” (Mat.18.16). Dar pe unul mare la nivel de patriarh? “Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților!” (Iacov 4:11); cu mult mai mult pe cei din Cer. “Feriți-vă de orice se pare rău!” (1 Tesaloniceni 5-22); dar mai ales în relații cu alții.

Pastor Aurel Miheț – Peoria, Arizona

aurelmihet@yahoo.com

50 de gânduri despre „Patriarhul Iacov NU a fost un înșelător!

 1. Are dreptate pastoral Aurel Mihet. Iacob nu avea cum sa fie insulator. Dumnezeu nu l-a criticat pentru ce-a facut. Cred ca totul s-a intmplat asa pt ca asa a trebuit sa fie. Esau a trebuit sa vina flamand de la vanatoare, sa nu prinda nimic, pt ca Iacob sa intre in posesia dreptului de mostenitor, de care Esau nu a fost vrednic. Cred ca pastorii nostril, care predica impotriva lui Iacob ar trebui sa-si ceara scuze si sa indrepte eroarea.

  Apreciază

 2. Nici iarna nu-i ca vara. (citat tot din ce spun oamenii)
  Dar multumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru ca in intelepciunea LUI desavirsita a rezolvat problema mintuirii fara a mai fi nevoie de dispute teologice. ESTE NEVOIE NUMAI DE ISUS.
  Tot ce vine peste, ne poate face viata de crestin tot mai grea si mai confuza. Si noi in mare majoritate, in loc sa ne silim sa apucam calea ingusta, o largim tot mai mult chiar si pe cea larga.
  Stau si cuget daca este bine sa ma gindesc ca au fost necesare toate crimele, inselaciunile, orgiile, razboaiele, curvasariile ,toate necredintele si inchinarile la idoli in vechiul testament …toate acestea ca sa fie adusa solutia mintuirii prin rastignirea Domnului Isus. Dar, ca sa fiu in ton cu fr Emil, da, voi spune si eu : ce putem noi face daca asa a vrut Dumnezeu?
  Si, daca vom fi ascultatori, raspunsul il vom primi prin ap Pavel…”acum cunoastem in parte…” si pentru acest motiv cred ca este bine sa ne concentram pe aspectele care ne vor duce la mintuire si nu pe ceea ce teologii se straduiesc sa ne convinga, mai ales ca nici ei nu stiu mai mult decit noi.Ca doar citim aceasi biblie, nu?
  Fiti binecuvintati.

  Apreciază

 3. Interesant ca „nu la criticat pentru ce-a facut” ! cu toate ca a facut cum nu trebuie !
  Scopul scuza mijloacele,oare ? Greu de spus.

  Apreciază

 4. Cred ca titlul articolului e fortat intr-un fel: Iacov a inselat ( adica scrie
  f.clar ! si nimeni nu poate sa infirme fapta , negru pe alb ) , dar Dumnezeu si-a continuat,
  cum spune fr. Mihet ,planul mai departe.
  ” Iacov a fost un un inselator,dar Dumnezeu…” poate era un titlu mai potrivit.O parere.

  Apreciază

 5. Si inca ceva. Fr. Mihet are dreptate,contextul antic era diferit. Corect. Dar corect este si
  faptul ca in justitia divina, vesnica si dreapta in perfectiune a lui Dumnezeu, pacatul ramane tot pacat ! pentru ca nu poate fi alcumva.

  Apreciază

  1. „Dar corect este si
   faptul ca in justitia divina, vesnica si dreapta in perfectiune a lui Dumnezeu, pacatul ramane tot pacat ! pentru ca nu poate fi alcumva.”

   Da fr Ghita, spun AMIN la afirmatia ta.
   Oare ce s-ar intimpla daca toti crestinii chiar ar crede cuvintele bibliei care spun limpede ca „plata pacatului este moartea” ( si nu iertarea) apoi mai aflam ca pacatul pune un zid de despartire intre noi si Dumnezeu ( atunci cind pacatuim), apoi mai citim ca daca cineva spune ca ramine in Domnul Isus, trebuie sa traiasca si el ca Domnul Isus!!! Deci, conform bibliei este posibil sa fim ca Domnul Isus !!!!Ca doaar nu ni se poate cere ceva ce nu este cu putinta.Biblia ne asigura ca primim in dar (harul)de la Dumnezeu credinta, vointa si infaptuirea. Deci putem spune ca ap Pavel ” pot TOTUL in Isus care ma intareste”. Ramine doar ca noi sa fim in Domnul Isus, foarte simplu, nu?
   Si cind vorbim cu fratii ce auzim? O…! Da.Nu se poate fara pacat ca suntem carne, etc… glagorie ieftina care neaga ceea ce este afirmat in biblie. Si aceasta numai pentru a ne acoperi viata noastra nelegiuita. Sunt zeci de versete care ne indeamna sa indraznim ca si Domnul Isus a indraznit si a biruit, nu? Si noi?Noi ce facem?
   Mai nou, daca dam atentia cuvenita vom observa tot mai mult ca sfintele scripturi nu sunt folosite pentru sfintire si apropiere de Dumnezeu, ele sunt folosite tot mai mult pentru a ne justifica viata noastra , dusa mai mult tiris decit in genunchi sau in picioare. Cit despre privire nu mai spun pentru ca noi nu mai avem O SINGURA TINTA,noi privim la ceea ce privim si facem ceea ce facem.Dar acestea nu se pot numi sfintire sau o viata crestina deplina.
   Deci nu este cazul sa ne miram de ce nu este putere, de ce nu avem biruinta, de ce inca ne place sa clocaim impreuna cu lumea, si de aici toate repercursiunile numai sfintire nu. Si macar ca este scris ca prietenia cu lumea este VRASMASIE cu Dumnezeu, cine mai tine cont de aceste scrieri sfinte?
   Da fr Ghita, asa este.In cazul lui Dumnezeu NICI NU POATE FI ALTCUMVA.
   Este scris ” fiti sfinti ca si EU sunt sfint”!!!
   Si, daca fiecare ne cercetam personal, noi cum suntem? Doamne ai mila si indurare de fiecare.

   Apreciază

 6. Ap.Pavel spune in Rom. 5.13 Caci inainte de lege pacatul era in lume,dar pacatul nu este tinut in seama cita vreme nu este o lege.Iar in Faptele Ap. 17.30 scrie; Dumnezeu nu tine in seama de vremurile de nestiinta… Daca analizam ce stia Iacov despre pacat cu ceea ce stim noi in citatul din Rom 5.13; 4.15. etc e o mare deosebire Un fapt foarte important care e in atentia mea e ca de si Iacov a inselat ( vorbesc in felul oamenilor ) luind dreptul de intai nascut dela fratele lui prin in selaciune .Sa perzentat in fata tatalui sau in persoana lui Esau la fel poate fi privit ca mincinos,hot,prefacut etc.nu a stiut Dumnezeu toate acestea ? Cum Dumnezeu binecuvinteaza un Iacov inselator ,mincinos etc.etc ??? Nu era normal ca inainte de binecuvintare sa-i spuna ;Iacove tu trebuie sa-ti recunosti pacatele si sa te pocaiesti de ele si numai atunci EU te pot binecuvinta ? Interesant ca Dumnezeu TACE nu zice nimic ,si de ce oare ? Poate EL tace si lasa oameni sa vorbeasca si cind oameni vorbesc si El tace poti sa auzi lucruri nemai pomenite. Nu gasim in toata Scriptura ca Dumnezeu a condamnat aceste fapte (pacatoase ) din viata lui Iacov.si daca El nu a facut-o cu ce drept o fac oameni ? Sint ei mai mari ca EL ? Trebuie sa ascultam de ceea ce spun oamneni ,sau de ceea ce nu spune Dumnezeu ci numai oameni ?? Tot cerul stie ca Iacov nu a fost vinovat si bine ar fi daca si pamintul (oameni de pe el) ar sustine acest adevar.Ap.Pavel scriein Rom. 8.33 Cine va ridica pira impotriva alesilor lui Dumnezeu ? (intre’care e si Iacov) Dumnezeu este Acele care-i socoteste neprihaniti. As vrea sa mentionez sfaturile unui alt Iacov de mai tirziu care vine sa-l apere pe cel din cer si spune; in 4.11 NU VA VORBITI DE RAU FRATILOR . STOP cu vorbirea de rau ,cu birfa,calommnia TOATE ACESTEA SINT DELA DEAVOLUL.La fel Ap.Pavel la Efes. 4.29 Nici un cuvint stricat sa nu va iasa din gura; ci unul bun,pentru zidire ,dupa cum e nevoie ca sa dea har celor ce-l aud. Nu va luati dupa vorbele oamenilor ci urmati pilda lui Dumnezeu ca niste copii prea iubiti Efes.5.1 Si DOMNUL SA NE AJUTE LA ACEASTA.

  Apreciază

 7. Filozofia care rezulta din articol este foarte simpla si simpatica ! Parafrazat,
  ” Copilul Aurelian sparge intentionat geamurile vecinilor,dar tatal lui nu-I spune nimic. In
  consecinta, vecinii nu au voie sa reactioneze sub nici o forma, spunind ca Aurelian a gresit.
  De ce ? pentru ca tatal a tacut. De aceea,Aurelian trebuie apreciat,chiar si aparat daca se
  gaseste vre-o unul care sa-i reproseze ceva !”

  Asteptam si parerile celor care conduc blogul.De ce nu ?

  Apreciază

 8. Esau si-a vandut dreptul de intai nascut pe un pret infim (o ciorba). De aceea trebuie sa tina ciocul mic. In afaceri este o vorba „nu e de vina cine cere, de vina e cel care da”. V-a cerut mecanicul un pret prea mare pt o reparatie minora? V-ati trezit ca vi s-a oferit un sfert din pretul de piata pentru masina pe care ati vandut-o? Ati platit o suma mare pentru un serviciu derizoriu? I-ati platit cuiva cateva mii de dolari pentru ca v-a spus ca lucreaza la banca si va face „loan modification” si v-ati ales cu buzele umflate? (nici la banca n-a lucrat si nici loan-ul nu vi l-a modificat). Fapta celui care v-a promis pasarea din gard poate fi considerata „neprihanire”, in cazul in care el este „cel ales” sau „cel iubit” iar dvs sunteti pasibil de pedeapsa daca vociferati impotriva lui. Eu asa inteleg din acest articol, care de altfel este bine structurat.

  Apreciază

 9. Imi cer scuze Fr. Mike ca nu am stiut ce sa intimplat ca nu au mai aparut raspunsurile mele Iti doresc mult har in lucrarea incredintata. GOD BLESS YOU.

  Apreciază

 10. E o deosebita placere pentru mine sa citesc comentarele de mai sus si sa le privesc prin in invatatura bibliei in cuvintele Ap. Pavel scrise in Filip.3.15,16…Dar in lucrurile in care am ajuns de aceeas parere sa umblam la fel si aceasta inseamna „unitete in diversitate ” Si eu am sustinut mult timp ca Iacov se face vinovat de toate faptele atit in casa parinteasca cit si in casa lui laban.,dar cercetind mai indeaproape faptele lui cit si imprejurarile in care au avut loc aceste fapte ale lui ,cit si felul in care Dumnezeu a lucrat in desfasurarea acestor evenumente din viata lui Iacov incepint inainte de nasterea lui si pina in finalul vieti lui ,am ajus la concluzia ca lucrurile trebuie intelese legate de planul lui Dumnezeu in exclusivitate.
  Prima intrebare la care nu am avut raspuns si la care nu am nici acum este;Daca Dumnezeu l-a ales inainte de nastere DE CE DUMNEZEU NU A FACUT CA IACOV SA FIE NASCUT PRIMUL ??? DECE…? daca ar fi fost asa nu ar mai fi fost nici un comentariu din partea nimanui.
  A doua intrebare tot atit de importanta este ;Daca totusi Esau a fost primul nascut si fiindca Dumnezeu in alege pe Iacov inainte de nastere ,pentruca Iacov sa poata beneficia de dreptul de intai nascut trebuia schimbata ordinea .Cine a facut aceasta scimbare Dumnezeu deavolul sau intinplarea ??? Daca ,Dumnezeu, toate invinuirile ( in ceea ce vad oameni ca e rau) nu au nici o valoare sint nule. Daca admitem ca deavolul cu toate metodele lui de inselaciune ,minciuna, falsitate etc.Inseamna cu Dumnezeu nu a putut sa rezolve aceasta problema ,Singut si a colaborat cu deavolul in aceasta. daca admitem ca intimplarea ,aceasta are sanse destul de mici. in concluzie as vrea sa avem in atentie 3 lucruti;
  1 . Lasam pe Dumnezeu sa-si duca planul LUI la indeplinire dupa buna placere a voei LUI

  2.Aceptam colaborarea LUI Dumnezeu cu deavolul cu toate faptele de insalaciune,minciuna,falsitate
  etc. in rezolvarea acestui plan ?

  3 Aceptam intimplarea care ne asigura minimum posibil ?

  Eu sint de acord cu punctul 1 in care Dumnezeu isi duce planul Lui la indeplinire chear daca eu nu inteleg multe lucruri , Vorba fr.Pastor Cura Simion „Dece asa o stie EL”

  Apreciază

 11. De accord cu dvs. in planul nr.1 ! Poate mai scrieti si de alte subiecte tot asa de fierbinti !
  ( poate scrie si fr.Mike o parere)

  Apreciază

 12. Fr Mihet, biblia are raspunsuri.Eu, in putina mea truda am gasit dupa cum urmeaza:

  1. Indiferent de ordinea in care s-au petrecut lucrurile ( cu toate ca noi stim ca Dumnezeu ,mai intii a facut Planul LUI, a vazut ca este bun, apoi l-a pus in aplicare) biblia ,pentru asemenea situatii cind se gasesc comentatori la lucrarea Domnului, biblia vine cu Eclesiastul 7 cu 13. Nici ca mai incape mai mult.

  2.As aminti ca vreme de vre0 500 de ani in urma, un destul de intelept si indragostit de cuvintul lui Dumnezeu, crestinul Luther a lasat o vorba: Satana, da, este Satana dar sa nu uitam ca este Satana lui Dumnezeu. Singura lui problema a fost ca , dupa ce , ca inger a primit mult, foarte mult de la Dumnezeu, singura lui greseala a fost ca a FOLOSIT GRESIT acest dar minunat.

  3. Atita timp cit noi crestinii vorbim de un Dumnezeu a rinduielilor, sub nici o forma si in nici o imprejurare noi nu putem accepta ideea ca vreun lucru se intimpla la intimplare. Ba mai mult.As indrazni sa spun ca acceptind intimplarea, oare ce facem cu calauzirea Duhului Sfint?

  Domnul sa te binecuvinteze pentru provocarea facuta pentru cei care se indeletnicesc cu cuvintul sfint. Ap Pavel ne spune ce se poate intimpla daca nu intrebuintam mintea.
  Fii binecuvintat.

  Apreciază

 13. Mi-ar face multa placere sa ascult si parerea fr. Make ,deoarece acest articol are la baza principiu ‘Unitate in diversitate sau cum spune Ap.Pavel Fil.3.15,16. Dar in lucrurile in care am ajuns de aceeas parere sa umblam la fel.,prin asta putem sa ne sfaruim uni pe alti ,pentru zidire si glorificarea Celui care merita toata cinstea impreuna cu iubitul LUI , IACOV. Fiti binecuvintati de Domnul care a facut cerurile si pamantul ( si pe noi) Ps.115.15

  Apreciază

  1. Draga frate Mihet
   Avind putin timp la dispozitie in aceasta dimineata, am recitit articolul d-voastra si voi incerca sa-mi prezint in scurt parerea mea, fara a avea pretenia ca este mai buna sau mai biblica, ca a d-voastra, sau a celorlati.
   Pornesc de la ideia afirmata si de d-voastra,,DUMNEZEU ESTE SUVERAN”
   Si in cazul lui Iacov, DUMNEZEU detine mai multe informatii de cit detinem noi, ca atare parerea LUI fata de Iacov este cea corecta.A ne hazarda in afirmatii calomnioase la adresa acestui om a Lui DUMNEZEU,nu numai ca este o gresala, dar cred ca si o mare ofensa la adresa lui DUMNEZEU .Si Avram a folosit la un moment dat metode mai putin ortodoxe, intr-o situatie anume.Dar DUMNEZEU care este SUVERAN, face absolut ce vrea EL ( foloseste pe cine vrea, iarta pe cine vrea,recupereaza pe cine vrea) fara sa dea explicati.
   CINE SUNT EU SA-MI DEA DUMNEZEU MIE SOCOTEALA? Acest principiu este inca valabil.Important este ce zice DUMNEZEU despre noi, nu ce zic oameni!
   God bless you all.
   Cu dragoste,
   mike

   Apreciază

 14. Multumesc fr. Make pentru cuvintele pline de seva spirituala ,prezentate cu multa maturitate in intelegerea scripturi. Domnul sa va de-a si in continuare succes deplin ,in realizarea planului Sau Divin . Cu multa pretuire si respect
  Aurel Mihet.

  Apreciază

 15. Sint multi cei ce studiaza Scripturile, doar pentru a-si justifica viata pacatoasa,capabili sa arate cu degetul spre sfintii Domnului,si nu e de mirare ,deoarece si Domnul Isus a fost o pricina de poticnire pentru cei mai multi .(Luca 7;33,34) „In adevar ,a venit Ioan Botezatorul,nici mincind pine,nici bind vin,si ziceti; „Are drac”.A venit Fiul omului,mincind si bind,si ziceti:”Iata un mincacios si bautor de vin,un prieten al vamesilor si al pacatosilor.” „Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta.” (Osea 4;6) „Duhul este acela care da viata,carnea nu foloseste la nimic;cuvintele,pe care vi le-am spus Eu,sint duh si viata.”(Ioan 6;63)

  Apreciază

 16. Insusi Domnul Isus confirma ca buna purtarea lui David cind a folosit piinile de pe altar.Si asta in conditiile care, despre altar , in biblie gasim precizari foarte clare.
  In biblie gasim scris „om dupa inima lui Dumnezeu” si David a facut ce a facut.
  Ioan Botezatorul, descris ca cel mai mare nascut din gemeie, face o lucrare duhovniceasca de mare importanta inaintea Domnului Isus, dar, PENTRU ADEVAR a platit cu capul .( adevarul spus lui Irod, confruntarea pacatului)
  In cazul lui Iuda, cu toate ca bine stia Domnul Isus ce urma sa faca, ii spune totusi ” fa ce ai de facut”. Cum se poate intelege asta ?
  Cine poate accepta cu usurinta felul de tratare si vietuire a apostolilor, macar ca erau alesii directi ai Domnului Isus.Si Domnul Isus spune ca ei sunt „cei pe care mi i-ai dat TU” (Dumnezeu) Cum simtim noi descrierea facuta de ap Pavel? Sa ajungi in o asa stare pentru ca din toata inima slujesti Domnului? Greu de inteles pentru mintea noastra.
  Fara sa mai amintim cum au sfirsit toti apostolii si apoi alte mii si mii de mii de crestini veritabili.
  Si chiar asa de ar fi, avem versetul cheie care , in astfel de cazuri eu cred ca ne indeamna la a ne „opri” cu parerile noastre.Iar cel mai bun exemplu pentru felul in care noi trebuie sa privim lucrurile, este exemplul olarului,dar versetul este:

  Eclesiastul 7 cu 13 : Uitati-va cu bagare de seama la lucrarea lui Dumnezeu: cine poate sa indrepte ce a facut EL strimb?

  Deci vrem nu vrem, insasi Dumnezeu in cuvintul LUI ne spune un aspect despre care zic eu, putini indraznesc sa gindeasca: cum ca Dumnezeu in puterea LUI absoluta ar fi putu face ceva strimb. Si pasul urmator in gindirea noastra ne spune ca este o foarte mare nepotrivire ca noi, creaturile sa ne permitem a aprecia Creatorul si lucrarile LUI. Si daca o facem, la ce ne foloseste? Cine poate adauga macar un cot inaltimii lui?
  Toate acestea in conditiile in care noi stim foarte bine ce vrea Dumnezeu de la noi.
  Fiti binecuvintati.

  Apreciază

 17. Am studiat acest articol si de pe paginile scripturii am inteles , ca Iacov a fost numit de altii un inselator ,dar el defapt a fost un biruitor si un copil cunoscut si iubit de Dumnezeu din pantecele Rebecai . Biblia ne relateaza ca Iacov era un om linistit si de casa ,chiar daca tatal sau nu il iubea la fel de mult ca pe Esau ,el era iubit de Dumnezeu.Romani 9:1-13
  Iacov a aflat in decursul vietii lui de la Rebeca ,Harul si binecuvantarile Lui Dumnezeu care le putea primii prin binecuvantarea lui Isaac.
  Nimic nu este intamplator la Dumnezeu,nici inselarea lui Iacov nu a fost la intamplare,totul a fost ingaduit de Dumnezeu pentru binele poporului Lui si pentru noi toti cei care credem in acelasi Dumnezeu .
  Dar la Dumnezeu totul se plateste ,prin pocainta si pedeapsa Lui ,care mantuie omul ,nu il pierde.
  NICI UN OM NU SE PIERDE ,CAND ESTE PEDEPSIT DE DUMNEZEU (nu de oameni)SI DACA S-A POCAIT CU ADEVARAT.
  Genesa 31:1-40. Ziua ma topeam de caldura, iar noaptea ma prapadeam de frig si-mi fugea somnul de pe ochi.
  41. Iata, douazeci de ani am stat in casa ta, ti-am slujit paisprezece ani pentru cele doua fete ale tale si sase ani pentru turma ta si de zece ori mi-ai schimbat simbria.
  42. Daca n-as fi avut cu mine pe Dumnezeul tatalui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mainile goale. Dar Dumnezeu a vazut suferinta mea si osteneala mainilor mele si ieri noapte a rostit judecata.” Amin!

  Din cauza la tot ce Iacov a rabdat si a suferit Dumnezeu l-a iertat si l-a iubit si i-a dat tot ce si-a dorit,pe Rahela ,Lea ,copii ,turme si bogatii si s-a intors din nou in tara in care s-a nascut.
  Iacov niciodata nu s-a lasat pana nu a obtinut cea ce si-a dorit si nu i-a pasat nici de fratele lui Esau si nici de cele doua surori dinaintea Rahelei ,nici de Laban ,el si-a dus pana la capat dorinta inimii lui ,slujirea ,robia de aceea a obtinut tot ce si-a dorit,iubirea si Dumnezeu a fost cu el si la ajutat sa obtina binecuvantarile de la tatal sau Isaac dar si de la socrul sau Laban .Si a fost binecuvantat de amandoi ,la final.
  De aceea a fost placut Domnului ,ca indiferent de ce obstacole i-au fost puse in cale ,Iacov nu s-a lasat doborat,el a indraznit sa intre in binecuvantarile Lui Dumnezeu ,prin multa truda dar si prin pocainta .
  Dumnezeu care este suveran si drept nu poate lasa nepedepsit pacatul si inselaciunea,de aceea fiecare om v-a fi iertat numai prin pocainta ,prin pedeapsa si biruinta .Si numai cei ce vor birui vor sta la masa cu Avraam ,Isaac si Iacov caci avem acelasi Dumnezeu ca al lor,nu exista alt Dumnezeu ,decat cel care ne ajuta , ne iubeste si ne iarta ,ca pe toti pacatosii de dinaintea noastra, care s-au pocait cu adevarat.
  Toti am pacatuit ,dar adevarul este ,ca nu toti ne-am si pocait si nu am suferit ca Sfintii din trecut ca sa intram in binecuvantarile ceresti ale Lui Dumnezeu.
  Nu exista iertare de pacate fara o pocainta veritabila si fara rabdare in dreapta pedeapsa a Domnului .
  Si Fiul Lui Dumnezeu ,Domnul Isus Hristos A patimit si A suferit pedeapsa pacatului ,chiar daca El a fost fara pacat.Caci asa ii place Domnului ca sa ne vada pocaiti si smeriti inaintea Lui ,ca apoi sa primim si sa intram in binecuvantarea Lui vesnica. Daca nu ar fi fost acelasi Dumnezeu de partea noastra am fi fost pierduti cu totii,inselati de diavol si aruncati in iazul de foc .
  Dumnezeu cand pedepseste un om iubit de el il face cu si pentru dreptatea Lui ,din dragoste pentru noi .Dumnezeu este drept in tot ce face cu oamenii,nimeni nu poate contesta iubirea ,iertarea si dreptatea Lui Dumnezeu prin pedeapsa.
  Dumnezeu nu poate lasa omul nepedepsit indiferent de pacatul care l-a savarsit in trecut ,caci atunci , ar fi un Dumnezeu nedrept.
  (Ieremia.30:11)
  Caci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca sa te izbavesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot sa te las nepedepsit.” Amin!
  (Apocalipsa.3:19)
  Eu mustru si pedepsesc pe toti aceia pe care-i iubesc. Fii plin de ravna, dar, si pocaieste-te! Amin!
  Fiti binecuvantati!

  Apreciază

 18. Pentruca cineva sa -si dea seama ca e pacatos si trebuie sa se pocaiasca ,trebuie sa aiba macar una din cele 3 avertizari care il ajuta sa-si recunoasca starea de vinovatie si nevoia de schimbare;
  1 Avertizarea din partea Domnului. Cazuri sint multe Cain dupa uciderea fratelui sau Gen. 4.9,10, Petriu dupa lepadare Mat. 26.75. etc.
  2. Avertizarea facuta de cineva care nu e complice in cazul de vinovatie.
  3. Avertizarea facuta de constiinta lui .Cind omul isi da seama de fapta facuta si are mustrari de constiinta.
  Nici una din aceste 3 avertizari nu le gasim la Iacov.,in care caz el nu poate fi etichetat ca vinovat asa cum vor cei mai multi sal-l faca.
  In legatura cu numele ” Iacov ” Din 2 surse credibile am descoperin ca Iacov NU inseamna INSELATOR.
  1. Biblia .In Gen. 25.26 scrie; Apoi a iesit fratele sau ,care tinea cu mina de calcai pe Esau; si de aceea i-au pun numala Iacov.. Deci Iacov inseamna „cel ce tine de calcai
  2. In enciclopedia WIKIPEDIA scrie: Din punct de vedere etimologic numele provine de la Patriarhul biblic Iacov si este legat de cuvintul ebraic „AKEV ” care in talmacire inseamna calcai . Dupa V.T Iacov la nastere se tinea de calcaiul fratelui sau geaman Esau
  Celelalte epitete date lui Iacov nu sint legate de numele lui ,ci de anumite fapte gresit intelesel.
  Cine va ridica pira impotriva alesilor lui Dumnezeu ? ( Iacov a fost un ales a lui Dumnezeu ) Dumnezeu este Acela care-i socoteste neprihaniti. Rom. 8.33.

  Apreciază

 19. „Isaac a zis: Tu esti deci fiul meu Esau? Si Iacov a raspuns: Eu sunt”-Gen.27-24

  Care este parerea fr. Mihet ? Care dintre cei doi fii avea dreptul legitim la binecuvantare?

  „Isaac s-a inspaimintat foarte tare,si a zis: Cine este atunci cel ce a prins vanat si mi l-a adus?
  …inainte de a venii tu,l-am binecuvantat.”

  ” Si Isaac a zis: Fratele tau a venit cu viclesug,si ti-a luat binecuvantarea”

  Apreciază

 20. Si daca ar fi numai atit, dar in cite alte situatii, „celebrii” „mai marii nostrii” traesc ei in ratacire dar si cit de mult au ajuns sa rataceasca turmele!!!!!
  Asa se face ca Dumnezeu a trebuit sa strige prin gura unuia de-al lor (pastor, adica „mai marele ” Iacob Coman) care este starea reala, actuala.
  Si ti-ai gasit sa recunoasca cineva. Amintiti-va ce se spunea de pastorul Vasilica Croitor, dar in acelasi timp sa ne amintim cita DREPTATE a avut.Dovedita cu acte oficiale (daca mai trebuia) Si ???????……folos ioc. Cei din frunte au avut grija sa stinga repede focul ca ii ardea prea tare, in primul rind pe ei si ai lor…tocmai cind si-au facut si ei saracii Casa de pensii. Ai mila Doamne.
  Am citit astazi despre faptul ca , in cele mai multe situatii noi , crezind ca suntem bine, nu facem altceva decit dam o alta fateta pacatului si ne mutam taraba pe partea cealalta a strazii. Oare sa fie adevarat?

  Apreciază

 21. Intrebarea Fr. Radu e forte corect pusa. „CARE DIN CEI DOI FII AVEA DREPTUL LA BINECUVINTARE ?? Esau sau Iacov ? Raspunsul este INTAIUL NASCUT Cine este intaiul nascut IACOV .Pentruca Esau pentru un lucru de numic ( o cioarba de linte ) si-a vindut acest drept. Si totusi Esau vine sa primeasca binecuvintarea crezind ca poate sa-l insele pa tatal , care nu a stiut aceasta pina mai tirziu cind el a spus in fata tatalui sau Gen. 27.36. .. Mi-a luat dreptul de intai nascut… El a fost constient ca el nu mai poate primi binecuvintarea fiindca nu mai era intaiul nascut.,dar a venit cu viclesug si mintind pe tatal sau ca si cind Iacov ar fi fost cu viclesug. si i-a luat binecuvintarea asa cum de fapt striga el ” M-A INSELAT „Mi-a luat binecuvintarea ” Cita falsitate, minciuna, ipocrizie la acest fiu.Ce trist este ca multi si astazi predica evanghelia lui EASU ” M-A INSELAT” si ei spun ” L-A INSELAT ” Minciuna gogonata .Esau s-a auto-inselat atunci cind si-a dispretuit cel mai mare drept, A vrut sa-l insela pe tatal sau ca sa primeasca binecuvintarea pe nedrept si pe Dumnezeu, care e datatorul binecuvintarilor ,dar este scris Gal. 6.7 Nu va inselati; „Dumnezeu nu se lasa batjocorit”… Nu mai predicati evanghelia lui ESAU .pentruca e o minciuna o falsitate si o batjocura la adresa lui Dumnezeu.
  Frate Radu cred ca am raspuns corect la intrebarea pusa. Iacov a fost cel indrept sa primeasca binecuvintarea pentruca el era intaiul nascut,iar Esau a vrut sa-l insela pe tatal sau si pe Dumnezeu si pe drept cuvint sa poate spune ESAU INSLATORUL SI NU IACOV.

  Apreciază

 22. PS.,

  Daca o continuam in forma aceasta, nu mult ne mai trebuie si vom spune pacatului ca este binecuvintare. Radu aduce in atentie aceasta fata a lucrurilor si ma gindesc la „viclenie”. Cum se poate spune ca nu este? Daca a lucra cu viclenie nu este pacat, atunci ce este? Sau este important cine face acest pacat. Asa da.Asa inteleg de ce unii crestini care au companii pot insela, pot jefui angajatii, pot …da, ei pot ca dupa mintea lor este …ca Iacov.
  Fratilor, un pic de seriozitate nu ar strica, sau dorim a se dovedi ce? Ce avem noi de demonstrat din biblie? Care este partea noastra? Ca modelul biblic este foarte important.
  S-atunci cum vine?

  Apreciază

 23. Genesa 27 cu 1 … Atunci a chemat pe Esau, fiul lui CEL MAI MARE…
  Genesa 27 cu 4 … Fa-mi o mincare ,cum imi place mie,si adu-mi s’o maninc, CA SA TE
  BINECUVINTEZE SUFLETUL MEU inainte de a muri…

  Si din acest moment avem INSELACIUNEA aranjata cu premeditare (adica circumstante agravante) Viclenia cu care a lucrat Rebeca CE ESTE fratilor? Ca binecuvintare in nici un fel. Doritorii pot citi biblia nu ce ne spune unul si altul dupa parerea lor.

  Genesa 27 cu 8 … Acuma , fiule, asculta sfatul meu si FA CE ITI PORUNCESC,
  27 CU 9 …. ???
  27 CU 12 …Poate ca tatal meu ma va pipai si VOI TRECE DREPT MINCINOS. ina
  lui, si in loc de binecuvintari, voi face sa VINA PESTE MINE BLESTEME
  Genesa 27 cu 35 … Isaac a zis:”Fratele tau a venit cu VICLESUG, si ti-a luat binecuvintarea”

  Oare poate cineva sa dea dreptate celui ce a lucrat cu viclesug si sa-l numeasca mincinos pe Isaac? Isaac spune ca ” a venit cu viclesug…” iar viclesugul nu este un buchet de flori…
  Va intreb oare nu stia Iacov la ce il impinge mama lui? Nu stia ce face? Pai stia si faptul ca Esau este mai mare si are dreptul la binecuvintari, stia si faptul ca daca este prins de Isaac v-a fi socotit un mincinos si stia ca PENTRU ASTFEL DE COMPORTAMENT POATE SA ATRAGA ASUPRA LUI BLESTEMELE.
  Cine are si ce interes sa ne desmonstreze altceva si cu atit mai mult impotriva bibliei?
  Sa fim noi linistiti ca Dumnezeu poarta grija pentru Cuvintul lui ori cu noi ori fara noi.

  Apreciază

 24. De la Adam pina la Isus Hristos ,nici un muritor nu este fara de pacat,(Caci toti au pacatuit si siint lipsiti de slava lui Dumnezeu),insa Iacov ,ca si toti sfintii, nu puteau fi absolviti de consecintele pacatului savirsit,si deci fiindca Dumnezeu e DREPT,fiecare dintre sfintii Lui,au platit ,intr-un fel sau altul acest pacat .Cit despre Iacov, reiese din relatarea istoriei ,ca si el a fost inselat de viitorul sau socru,insa DRAGOSTEA lui pentru cea care avea sa-i fie mireasa ,si CREDINTA in DUMNEZEUL parintilor lui ,i-au transformat pedeapsa ,in binecuvintare.
  De multe ori Dumnezeu actioneaza in vietile noastre cu metode pe care nu le intelegem decit dupa o perioada de timp ,si daca raminem consecventi in CREDINTA ,prin RABDARE si SPERANTA .Iata rezultatele CREDINTEI,SPERANTEI si a DRAGOSTEI.
  Fiti binecuvintati.

  Apreciază

 25. Daca Dumnezeu nu nu a zis ca Iacov a gresit si e inselator ,ci numai oameni cine sint cei care il contrazic pe Dumnezeu ? Unde scrie in scripturi ca Dumnezeua zis ca Iacov a fost inselator ? Noi nu putem judeca lucrurile de atunci dupa standardele noastre .trebuie sa tinem cont de marea deosebire intre felul cum era privit atunci pacatul si felul cum este astazi/ Ap. Pavel face clarificarea in Rom.5.13. Caci inainte de lege pacatul era in lume.Dar pacatul nu este tinut in seama cita vreme nu este legel Rom. 4.15 Pentruca legea aduce mainie ; si unde nu este o lege,acolo nu este nici calcare de lege etc Pe timpul lui Iacov nu se putea vorbi de o lege si cu toate acestea oameni striga in gura mare INSELARE,MINCIUNA, FALSITATE etc .De ce a dat Dumnezeu binecuvintare unui Iacov inselator mincinos etc cum il fac oameni ? El nu a stiut toate acestea ?? E Dumnezeu nedrept in ce priveste alegerea si binecuvintarea ? Rom.9. 14-21 …Dar mai de graba cine esti tu omule…? E necesar ca atunci cind vrem sa analizam un eveniment,o persoana o lucrare din alte timpuri mai vechi trebuie sa tinem cont de imprejurarile in care a avut loc acel eveniment, modul de viata a oamenilor de atunci,cum sau raportat OAMENI in ce priveste legatura lor cu Dumnezeu etc.Si sa fim atenti ce spune Dumnezeu (daca spune ceva ) in legatura cu acel lucru DACA DUMNEZEU NU IL INVINUIESTE PE IACOV DE INSELATORIE MINCIUNA CI NUMAI OAMENI IACOV RAMINE UN NEVINOVAT INAINTEA LUI DUMNEZEU .Rom. 8.33 Cine va ridica pira impotriva alesilor lui Dumnezeu ? ( Iacov a fost un ales si iubit de Dumnezeu )Dumnezeu este Acela care -i socoteste neprihaniti.
  Fii si tu unul care nu mai ridici pira impotriva lui Iacov.

  Apreciază

 26. „E necesar ca atunci cind vrem sa analizam un eveniment,o persoana o lucrare din alte timpuri mai vechi trebuie sa tinem cont de imprejurarile in care a avut loc acel eveniment, modul de viata a oamenilor de atunci,cum sau raportat OAMENI in ce priveste legatura lor cu Dumnezeu etc.Si sa fim atenti ce spune Dumnezeu (daca spune ceva ) in legatura cu acel lucru DACA DUMNEZEU NU IL INVINUIESTE PE IACOV DE INSELATORIE MINCIUNA CI NUMAI OAMENI IACOV RAMINE UN NEVINOVAT INAINTEA LUI DUMNEZEU .”

  Rindurile de mai sus va apartin.
  Apoi eu stiu ca TOATA biblia este Cuvintul lui Dumnezeu.
  Va rog frumos sa cititi cu atentie Genesa 27 cu 35,( dupa 27 cu 12) iar dupa aceasta, daca vreti sa socotiti ca viclesugul nu este pacat, asta nu mai este decit o afirmatie a dvs. Eu nu imi permit sa ridic pira impotriva nimanui, fie din biblie fie de oriunde.Nu sunt chemat la asa ceva .Cit despre intrebarea „cine esti tu omule…” da, este o intrebare interesanta.Va asigur ca ma preocupa si pe mine aceasta intrebare despre mine atit de mult ca am multe nopti si zile in care … nu pot decit sa postesc si sa ma rog.
  Cit despre a deslusi tainele cuvintului scripturilor, eu ma opresc in a face afirmatii, altele decit ceea ce este scris. Interpretarea are cu ea pericolul ratacirilor sau a neintelegerilor in deplin sens cu voia lui Dumnezeu.Caci este scris ISAIA 55 cu 8 si 9 !!! Pentru aceasta cred ca a fost nevoie sa se scrie negru pe alb ca atunci cind cineva vorbeste ” sa vorbeasca cuvintele lui Dumnezeu”. Aceasta fiind garantia ca nu vom gresi. Asa cred.
  Mult har si pace sfinta va doresc.

  Apreciază

 27. Noi nu Il condamnam pe Iacov ci doar fapta comisa. Dumnezeu nu a zis mimic nici atunci cand Iuda s-a culcat cu sora-sa Tamar. Sa tragem concluzia ca atunci cand Dumnezeu tace inseamna ca nu e pacat? A vorbit Dumnezeu de fiecare data cand au pacatuit oamenii in Vechiul Testament?

  Apreciază

  1. AMIN !
   Dar nici in Noul Testament nu se intimpla acest lucru.
   Sa analizam bine felul de vietuire a mai multor „alesi ai Domnului ” si vom avea un raspuns si mai complet.
   S-apoi fr Fanel, nu-ti trebuie ITP ca sa intelegi din biblie ca Dumnezeu uraste pacatul si nu pe pacatos. Avem dovada dragostei pentru Rahav ( o sfinta? ) ,pentru Avram cind minte pe Faraon ca sa scape, ma gindesc la David cind il ucide pe Urie (prin viclesug ca sa acopere nimicnicia lui ), ma gindesc la Solomon cu mia lui de muieri, ma gindesc …ca nici ap Pavel nu a fost un sfint dar…Dumnezeu l-a ales, si multe alte situatii. Biblia ne spune noua, celor cu saminta de judecata sa avem in vedere ca nu este pentru cine cere, nu este pentru cine alearga ci pentru cine Dumnezeu are mila.
   Daca aceasta este regula lui Dumnezeu, atunci ce cautam noi? Ce lamuriri sa aducem noi la ceea ce este lamurit de Dumnezeu prin regulile LUI ?
   Si iar vin si zic: mai nou parca tot mai multi folosesc biblia nu pentru sfintire si apropiere de Dumnezeu ci pentru a justifica si a acoperi tot mai mult faptele pacatoase.Oare nu poate fi si aceasta o forma de viclenie a celui rau?
   Har si pace.

   Apreciază

  1. Da, am avut rabdarea sa citesc comentariile din acest material. Se repeta . Pastorul o tine ca un brav ardelean. Adica o tine de coarne si spune ca-i shuta. ( adica fara coarne)
   Viclenia si smecheria de a obtine foloase chiar si dintr-un blid de zeama rosiatica, oare cum se poate socoti? S-apoi sa pui aceasta strategie la baza unei alte povesti, cica asa si-a pierdut Esau dreptul de intii nascut ??!!?? Da, ca teorie, dar ESAU A FOST INTII NASCUT IN REALITATE !!!! Tirgurile lui Iacov ne vorbesc inca de starea lui de dinainte de a deveni „mare credincios lui Dumnezeu”.
   Zic si eu, tocmai aceasta ne demonstreaza ( o oglinda a lucrurilor viitoare) ca si pentru tine si pentru altii dar mai ales pentru pacatosul si nenorocitul de mine , Dumnezeu in bunatatea, puterea, dragostea, mila si indurarea LUI lasa si pentru mine sansa de a ajunge in Imparatia LUI alaturi de Avraam, Isaac si Iacov si toti sfintii LUI si, asa cum place multora sa spuna, Domnul Isus ne va servi la masa.
   Si nu in ultimul rind, fr Mihet, tare mi-ar place sa aflu de la dvs de unde deduceti ca Dumnezeu are nevoie apararea noastra? Eu stiu ca noi am fost creati pentru cu totul altceva, …biblia frate, cuvintul scripturilor, cit despre parerile noastre, chiar dumneata folosesti, si bine faci, Isaia 55 versetele 8 si 9.
   Buna discutia aceasta, ne mai pune sa ne folosim mintea, ne mai face sa vedem pe unde suntem, daca mai suntem in credinta sau nu, dar, eu cred ca acestea toate trebuiesc insotite de citeva mii de zile de post si de un numar dublu de rugaciuni. Cred ca la asa ceva am fost chemati cit despre David si nevasta lui Urie nu cred ca vreodata vei invata pe vreun enorias sa faca asa ceva ca sa ajunga om dupa inima lui Dumnezeu sau sa nu vina la adunare pina nu implineste haremul lui Solomon, ca e tot din biblie. Isaia 55 vers 8 si 9 ma fac sa ma opresc din gindurile mele legat de binecuvintarea lui Avraam, Iacov, Iov si altii cu averi imense ( 666 talanti de aur pe an a lui Solomon, etc) si faptul ca Domnul Isus cere tinarului bogat ( si noua) sa vindem TOT ce avem, sa impartim la saraci si abia apoi suntem vrednici sa-L urmam.Dar insasi acest lucru mi se pare frumusetea bibliei, acest lucru imi spune ca eu am un Dumnezeu atotputernic ce face ce vrea, cind vrea, cum vrea, pentru cine vrea,cit vrea, da, acesta este Dumnezeul meu si care mi-a dovedint in urma cu 9 ani ca ma iubeste si pe mine .DA, Dumnezeul cel viu s-a oprit si la mine, a avut timp si pentru mine, a vorbit si cu mine , si vorbeste si astazi…si-mi spune ca nu este bine ca sa fie rastalmacit ceea ce ESTE SCRIS! Si daca ai sti ca Iacov a fost mic ingeras cu pacatele lui fata de ale mele, oare ce se mai poate spune? Slavit sa fie Dumnezeu Tatal, Domnul Isus si Duhul Sfint in veci.
   Fii binecuvintat fr Mihet.

   Apreciază

 28. La oameni importenti in slujire Dumnezeu le-a vorbit fie personal fie prin alti ( proroci ) exp; Adam,Cain,Avram,. Iacov,Moise,Saul,David.si exemplele pot continua.

  Apreciază

 29. In legatura cu afirmatie facuta ca „viclenia nu este pacat ‘Am dat citatul din Rom. 5.13; 4 15 etc. Nu e afirmatia mea,ci a scripturi.

  Apreciază

  1. Deci asa cum bine spuneti, avem doua aspecte:
   – viclenia este pacat, acest pacat este comis , este mentionat pe paginile sfintelor scripturi
   – aspectul legat de felul in care Dumnezeu lucreaza, acesta este CLAR atributul lui Dumnezeu si nu cred ca avem caderea de a comenta si a rasuci pe toate fetele punind noi stampila cum credem ca este bine.

   Insasi biblia ne spune ca fiecare vom da socoteala de tot ceea ce vom fi facut fie…fie…deci mintuirea fiind personala, oare despre ce aparare putem sau trebuie sa vorbim?
   By the way, de ce nu sarim cu tot elanul nostru jertfitor in Irak unde niste pagini omoara crestinii cu miile? Distrug casele de adunare si le trec prin foc? De ce nu aparam prin fapte ceea ce spunem ( e drept ca doar afirmam) ca suntem? In orasul Mosul au ucis crestinii in TOTALITATE !!! Nu stiu cifra, dar era parca un procent de 4-7 % si vorbim de al doilea oras ca marime din Irak. Cam cum suna aceasta fata de a sta comozi in scaune cu barson, aer conditionat, masini luxoase, parale cit nu avem nevoie, …oare acesta nu era cumva un subiect care intrecea cu mult apararea lui Iacov? Noi crestinii avem timp de studii ? in vreme ce altii mor martiri cu miile!
   Iarta-mi indrazneala fr Mihet, dar eu socot ca aceste lucruri sunt prioritatea, nu studii la vremea (de vara) de seceris. Vorbesc in dreptul meu si daca supar sau deranjez imi cer iertare. Dar asa simpt. Si ma bucur ca si Iosif o spune in forma lui.Si altii.
   Tare ma tem ca si Tit 1 cu 16 este tot din biblie si tare cred ca acolo avem mult mai mult de facut decit in a apara patriarhii credintei crestine.Oricum nu am nimic cu patriarhul Iacov.Dumnezeu la vreme potrivita se va socoti cu fiecare in parte dupa voia LUI.
   Fiti binecuvintatii Domnului.

   Apreciază

 30. Dragii mei frati .
  Citind comentariile anterioare ,am trait senzatia ,ca ma aflu intr-o sala de judecata ,in care inculpatul este Patriarhul Iacov,iar cei ce ati postat comentariile,v-ati erijat in procurori ,sau avocati ai apararii .Cunoastem ca Iacov a avut un rol deosebit in planul Lui Dumnezeu de salvare a omenirii din pacatul neascultarii din Eden,ba mai mult a fost un „vas de cinste”,iar in ce privrste faptele lui ,consider ca nu avem nici unul dintre noi chemarea de a-l judeca ,sau apara ,ci fiecare sa ne judecam pe noi insesi,deoarece nu vom fi responsabili de pacatele comise de altii ,ci vom fi ,si sintem judecati,de CUVINTUL LUI DUMNEZEU,si numai EL are aceasta competenta .
  Fiti binecuvintati si luminati.

  Apreciază

  1. Fr Iosif, despre starea de pacat sau nepacat a patriarhului Iacov nu stiu daca voi fi intrebat, dar daca voi pastra in cont la banca 1000 de dollari si in Irak vor muri 4 crestini pentru neplata „impozitului” tu ce zici: voi fi sa nu intrebat?
   Fii binecuvintat frate in Domnul isus.

   Apreciază

 31. Scopul articolului nu e problema pacat asa cum a fost inteles in cusul istoriei,ci sa arat ca nu Iacov a fost el inselator ci Esau.si asta se vade clar din felul cum au decurs lucrurile.
  1 Esau sa inselat singur atunci cind si-a vindut dreptul de intai nascut.
  2 Esau a vrut sa insele pe tatal sau si pe Dumnezeu care e datatorul binecuvintari ca sa obtina binecuvintarea . Desi el stia ca nu mai are acest drept ,si nici Isaac nu stia acest lucru pina cind la spus Esau Totusi sa dus la tatal sau crezind ca profita de nestiina tatalui sau si il va binecuvinta.Nu stiu care a fost reactia lui Isaac cind a auzit ca el nu mai este intaiul nascut,si totusi vine pentru binecuvintarea.? Gen.27. 36 Degeaba a strigat Esau ca Iacov m-a inselat pentruca sigur si Isaac si-a dat seama cine e inselatorul.Pentru toti care vor sa cunoasca mai multe despre acest caz, parerea mea ca sa-l intrebe pe Isaac ( nu aici ci dincolo) si vor cunoaste mul mai multe in legatura cu aceasta intimplare.Pina atunci ramin valabele cuvintele Ap. Pave. din Rom. 8.33 Cine va ridica pira impotriva alesilor lui Dumnezeu ? Dumnezeu este Acela care-i socoteste neprihaniti.
  Uneste-te cu cei care nu pirasc. Dumnezeu sa te ajute la aceasta.

  Apreciază

  1. Fr Mihet, asa cum ati raspuns, va rog puneti pe versete asa cum am procedat eu in postarea din 26 iunie 6.10 . Si daca se poate citi asa cum ati scris acuma , ceva nu este bine cu mintea mea. Cit despre cine s-a nascut primul si cine pe cine tinea de calcii, apoi zic ca este bine sa deosebim ce inseamna VINDUT si ce inseamna PIERDUT, si nu in ultimul rind , daca ceea ce spune Isaac in 27 cu 35 nu este o afirmatie la adresa lui Iacov, atunci chiar ca eu am mari probleme cu cititul.
   Cit despre pirit, ma faceti sa cred ca nu cunoasteti notiunea .Pe linga faptul ca nu am nimic, dar chiar nimic cu Iacov, despre PIRIT se intelege cel mai bine din cartea lui Vasilica Croitor. Cred ca nici pe departe nu ma puteti numi asa pentru ca ( va spun un secret ) la mine se pirau unii pe altii si din aceasta am trait si credeti-ma, nu am trait rau. Doar ca eram eu si casa mea in pacat, incolo…sa auzim numai de bine. Slava Domnului ca am scapat si cred ca am ajuns intre oameni care chiar stiu si deosebesc lucrurile, cu ajutorul Duhului Sfint.
   Fiti binecuvintat.

   Apreciază

 32. Fr Tristaru .Vreau sa va raspund in scurt la cele 3 probleme din comentarul de mai sus.
  1. Celce tine de calcai este numele lui iacov .In Gen. 25.26 citim ; Apoi a iesit fratele sau care tinea cu mina de calcai pe Esau;si deaceea i-au pus numele Iacov..
  La fel in enciclopedia WIKIPEDIA se spune acelas lucru Dupa nume Iacov nu inseamna INSELATOR cum sustin uni.ci cel ce tine de calcai e adevaratul inteles a cuv. IACOV
  2. In legatura cu afirmatia lui Isaac din Gen. 27.35 Isaac a zis ” fratele tau a venit cu viclesug si ti-a luat binecuvintarea ” In versetul 36 Esau spune adevarul,cum ca el nu mai este intaiul nascut. ..Mi-a luat dreptul de intii nascut.Sigur ca acest lucru l-a socat puternic pe Isaac.Nu ne este data discutia dintre ei doi ,dar se subintelege reactia puternica a lui Isaac in care acum el vede pe adevaratul inselator care nu e Iacov ci Esau, pentruca Iacov i-a binecuvintarea in baza dreptului care il avea,iar Esau de si stia ca nu mai are acel drept a venit cu viclesug sa-l ia. Aceasta stare de viclenie am numit-o ” evanghelia lui Esau ”
  3. In legatura cu, cuvintul „PIRIT” Potrivit dictionarului de limba romana cuvintul pirit inseamna pe linga altele ;”a acuza” „a invinui” Deci toti care spun despre Iacov ca e inselator
  aduc o pira impotriva lui (o acuzare,invinuire )Intrebarea mea este; Toti cei care il pirasc pe Iacov ca inselator la cine il pirasc la Dumnezeu sau la deavolul ? Sub nici un fel la Dumnezeu pentruca Dumnezeu ii ia apararea Rom.8.33. Deavolul se ocupa cu piritul Apoc.12.10…pentruca pirisul fratilor nostri ,care zi si noapte ii pira inaintea lui Dumnezeu…Deci toti cei care va ocupati cu piritul fratilor vostri,face-ti o slujba de onoare pentru DEAVOLUL. Piritul mai inseamna si VORBIRE DE RAU Ap. Iacov aparatorul lui Patriarhului Iacov scrie;4.11 NU VA VORBITI DE RAU INI PE ALTI FRATILOR.!!! = NU VA PIRITI UNI PE ALTI FRATILOR !!! Inclusiv pe IACOV. SI DUMNEZEU SA VA AJUTE LA ACEASTA

  Apreciază

 33. Bun. Ati scris corect versetele si ma invitati sa citesc cum doriti dvs. Asta este. Eu, in viata mea atit cit si cum a ingaduit-o Dumnezeu, am deprins sa respect parerea fiecaruia si sa ma conduc dupa parerea mea.
  Si parerea mea este ca bibliaa scrie ceea ce Dumnezeu a dorit sa ramina pentru noi, iar eu, ca un credincios cu putina vechime pe cale va spun raspicat: NU AM NIMIC CU NIMENI , toate cele ce le-am avut imi place sa cred ca mi le-am clarificat la cruce.
  Si , cu permisiunea dvs si cu tot respectul pentru credinta in Dumnezeu, indraznesc sa va propun un alt punct de vedere care are doua aspecte:
  – nu cred ca Dumnezeu are nevoie de aparatori;
  -finalul Vechiului Testament a dus la rastignirea Domnului Isus! Slavit sa fie in veci Mintuitorul meu personal.
  Si sfatul meu ( fiind copilas pe cale , copii indraznesc) este ca daca puneti cele doua aspecte intr-o relatie duhovniceasca, poate scapati de acest duh de a acuza pe altii ca ei nu cunosc si ca acuza si ca pirasc si ca… cine mai stie ce. Nu cred ca aceasta face parte din poruncile sfintelor scripturi. Problema cu mai mare si ce se va intimpla cu ap Ioan au avut-o si ucenicii si ce raspuns frumos au primit?
  Haideti sa invatam ,noi mai tinerii crestini impreuna cu mai experimentatii crestini cum se poate trai in unitate, in partasie, in dragoste , privind fiecare mai intii la interesul fratelui lui,…lucruri pe care nu le mai putem citi in 2 Timotei 3.
  Ori ca vreti, ori ca nu vreti, ceea ce este scris , acele vremi TREBUIE sa le traim pentru ca ASA A SPUS DUMNEZEU.. ( cu Iacov lucrurile s-au petrecut ASA CUM ESTE SCRIS, nu cum interpreteaza fiecare dupa calauzirea lui.)
  Cit despre a acuza ceea ce este scris in biblie, NU CRED CA ESTE CAZUL SA VORBIM NOI CRESTINII. Aceasta slujba este a altora. Iar cit priveste a ne compara ( ca si asta auzim mereu) cu Avraam, cu David, cu Iov, cu ap Pavel, etc, ar trebui sa ne fie un pic teama de Dumnezeu. Unde sunt Avraami astazi ? ( sa ai putere sa-ti jertfesti propria odrasla, asta numai Dumnezeu a facut-o) unde sunt Iovii de astazi ,cei mai neprihaniti de pe pamint? ( sa binecuvintezi pe Dumnezeu cind ti-a luat totul. Noi ne plingem mereu – vedeti rugaciunile de cauze), unde sunt astazi APOSTOLII PAVEL ?????? Unde?Sa accepte viata de apostol descrisa atit de bine in epistole! Toti au fugit in America (si au mai gasit si Europa ca vaca buna de muls) si au semnat contract cu tatal minciunilor, a lacomiei, a banului, a confortului, a statului la umbra, cind Pamintul in atitea mii si zeci de mii de locuri are nevoie de APOSTOLII PAVEL ? Citi stiti ca s-au dus in lumea araba sa li se taie mina daca rostesc cuvintul Isus? Dar in Indonezia, in Afganistan? in Pakistan? Sunt de ii poti numara pe degete si aceia incerca UNDERCOVER ! Unde au evanghelizat apostolii Domnului Isus UNDERCOVER? Nicaieri. Evanghelizarea lor era insotita de semne si minuni nu de saci cu fasole, cu orez si cu zahar. Si tine credinta cit tine zaharul, cartofii si orezul.Am uitat de ulei.
  Pentru mine, pentru felul in care eu percep ceea ce se intimpla in jurul meu, pentru astfel de discutii cred ca blogul este un pericol. Asa cum spune si fr Mike, pentru starea de astazi sunt dovezi cu carul dar, ramine problema raminerii in cetate pina veti primi o putere.Si spun aceasta convins ca ceea ce este scris in biblie despre lucrurile facute la intunerec, la vreme potrivita vor fi strigate de pe case. Marturisesc ( nu stiu daca fr Mike agreaza sau nu) ca am avut o discutie cu el si am primit un sfat tocmai in acest sens si ii multumesc public.Dumnezeu a vorbit inimii mele prin cuvintele fr Mike.Si slavesc pe Domnul ca am avut putere si gindul bun (tot de la Domnul) sa ascult sfatul.
  Si toate acestea si altele, in conditiile in care noi spunem ca suntem biserica apostolica. Of..
  Asa ca puteti intelege mai bine opinia mea de ce nu cred ca Iacov este problema credintei in ziua de astazi. Sunt atitea lucruri care ” ard” mult mai tare, Domnul sa va binecuvinteze fr Mihet, pe dvs si fratietatea cu care va bucurati in Domnul.

  Apreciază

 34. Frate Mihet,
  Dumnezeu include in suveranitatea lui minciuna lui Avraam, inselatoria lui Iacov, tradarea lui Petru, etc. … Scopul scuza mijloacele? Scopul lui Dumnezeu justifica/revendica mijloacele.
  Iacov nu trebuie aparat, Dumnezeu o face! La fel si cu Avraam, si David, etc.
  Cu respect,
  Mircea Husar

  Apreciază

 35. Frate Mircea

  D-ta ai perfacta dreptate impreuna cu toti cei care folosesc aceasta prezentare ca
  Avram a mintit
  Iacov a inselat
  David a fost imoral si ucigas
  Petru a fost tradator etc.etc. pentru ca asa este scris. Numai ca Dumnezeu vede altfel lucrurile si anume;
  Avram nu a mintit, pentruca nu scrie nici in VT. nici in NT. ca Dumnezeu i-ar fi zis ceva in legatura cu minciuna lui Avram
  Iacov nu a fost inselaror pentruca nu exista nici o mentiuna atit in VT cit si In NT ca Dumnezeu sa-i fi zis ceva despre inselaciune lui Iacov
  David a fost vinovat si Dumnezeu trimite pe Natan profetul sa-i spuna in legatura cu faptele lui dupa care David se pocaieste.
  Petru este instintat de Domnul isus despre ce sa va intimpla si la fel Petru se pocaieste.
  Prin urmare, una e felul cum cei mai multi prezinta cazul si alta e felul cum il prezinta Dumnezeu.Acolo unde Dumnezeu nu spune nimic din ceea ce uni vad vinovatie ,cred ca e bine sa nu-o ia inainte. Cred ca trebuie ca atunci cind uni se folosesc de vorbe ,defaimari,vorbiri de rau,barfe .etc la adresa copiilor lui Dumnezeu sa luam pozitie si sa nu lasam ca deavolul sa-si bata joc de sfinti lui Dumnezeu si mai ales prin gura celor ce sa pretind SLUJITOTI.
  S-ar parea ca Dumnezeu e partinitor; uni care fac fapte vinovate si Dumnezeu nu la baga in seama ,ati care la fel sint vinovati si Dumnezeu I-a pazitie. De ce ? Ap.Pavel ne da raspunsul clar in Rom. 5.13. Caci inainte de lege pacatul era in lume. Dar pacatul nu este tinut in seama cata vrene nu este lege. La fel in Rom. 4.15; 3.20. etc.
  Cred ca ai inteles explicatia clara cu acesta problema.
  Fii alduit impreuna cu familia.
  Aurel Mihet..

  Apreciază

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: