Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 29 Isus, Fiul omului

Matei 26:30-56 – „După ce au cântat cântarea, au ieşit în Muntele Măslinilor. Atunci, Isus le-a zis: ‘În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.’ Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.’ Petru a luat cuvântul şi I-a zis: ‘Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.’ ‘Adevărat îţi spun’, i-a zis Isus, ‘că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.’ Petru I-a răspuns: ‘Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.’ Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru. Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: ‘Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.’ A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: ‘Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.’ Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: ‘Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.’ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: ‘Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.’ S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: ‘Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!’ S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: ‘Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.’ Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: ‘Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!’ Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: ‘Plecăciune, Învăţătorule!’ Şi L-a sărutat. Isus i-a zis: ‘Prietene, ce ai venit să faci, fă!’ Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins. Şi unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea. Atunci, Isus i-a zis: ‘Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că aşa trebuie să se întâmple?’… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: