Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 9 Rugăciunea în Noul Legământ

 • Matei 6:1-15 – „Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-Te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’ Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.”

 • Luca 18:9-14 –„A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. ‘Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu și altul, vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială… Citește în continuare
 • https://youtu.be/rF_jZE2WVdc

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 8 Curăția inimii cu privire la relațiile cu semenii

  • Matei 5:21-26 – „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricineva ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ vacădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.

 • IDEI DE BAZĂ

 • Dacă standardul Vechiului Legământ este să nu ucizi pe semenul tău, standardul Noului Legământ adus de Isus este să nu jignești sau să… Citește în continuare

 • https://youtu.be/D1_Yd4y1TLQ

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 7 Curăția inimii în privința vorbirii

  • Matei 5: 33-37 – „Aţi mai auzit iarăşi căs-a zis celor din vechime: ‘Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale. Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.”


  IDEI DE BAZĂ

  • Cu toate că Moise în vechiul legământ a promovat jurământul față de Dumnezeu, care trebuia neapărat împlinit, în Noul Legământ este interzis complet
  • În Noul Legământ, fiindcă este vorba de o relație directă a omului… Citește în continuare

  https://youtu.be/7wSbmbg1Iww

  Ghiță Ignat – Mărturisește cu curaj și multă îndrăzneală pe Cristos, lumii seculare!!

  Romani 1:16 Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.

  Atunci când cineva devine vulnerabil în ce privește lucrurile negative din viața lui, mai ales în fața lumii seculare, care apreciază doar succesul, este clar că avem de-a face cu o întoarcere la Dumnezeu reală.

  Desigur că și-n cazul de față este scoasă în evidență puterea transformatoare a Duhului Sfânt care produce nașterea din nou și schimbă pe toți cei ce își predau complet viața lui Isus.

  Vă provoc să urmăriți mesajul de mai jos. Mă bucur din suflet pentru slujitori reali și plini de îndrăzneală cum vedem în cazul de față, mai ales ținând cont de timpurile pe care le trăim.

  Domnul să te binecuvinteze frate Ghiță și să-ți deschidă tot mai multe uși pentru vestirea Evangheliei, după cum ne este un bun exemplu și apostolul Pavel!!

  mike olari

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 5 Noul Legământ și valorile materiale

  • Matei 6:19-34 – „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau… Citește în continuare

   https://youtu.be/CHehRcNs4SQ

  Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 4 Postul în Noul Legământ

  • Marcu 2:18-22 – „Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus: ‘Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?’ Isus le-a răspuns: ‘Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche. Altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou este pus în burdufuri noi.”

 • Matei 6:16-18 – „Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.”
 • IDEI DE BAZĂ

 • Postul, în Noul Legământ adus de ISUS, este diferit de cel din Vechiul Legământ, adus prin Moise. El nu mai este un act public ci mai de grabă un act tainic, al inimii care se apropie de Dumnezeu… Citește în continuare

 • https://youtu.be/9F0gBKao7k8

  Relație VS Religie – Capitolul 4 – Lecția 3 Sabatul în slujba omului

  • Marcu 2:23-28 – „S-a întâmplat că, într-o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii I-au zis: ‘Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit în ziua Sabatului?’ Isus le-a răspuns: ‘Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost nevoie și când au flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el?’ Apoi le-a zis: ‘Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; așa că Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.”
  • Marcu 3:1-6 – „Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui. Și Isus a zis omului care avea mâna uscată: ‘Scoală-te și stai la mijloc!’ Apoi le-a zis: ‘Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?’ Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: ‘Întinde-ți mâna!’ El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-L piardă.”

  IDEI  DE BAZĂ

  • Sabatul implementat de Moise, avea o importanță majoră pentru poporul evreu, dar ISUS explică foarte clar că în Noul Legământ importanța sabatului este aceea de a fi un ajutor pentru omCitește în continuare