Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori

Matei 21:18-22 – „Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: ‘De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!’ Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat şi au zis: ‘Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci, chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’, se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”


IDEI DE BAZĂ

¶ISUS blesteamă acest smochin, fiindcă nu a găsit roadă în el. Principiul rodirii este pus de Dumnezeu în creație și El este îndreptățit să se aștepte la rodire atât în domeniul lumii fizice, precum și în domeniul spiritual…. Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5:1-11 – „Pe când se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm. Apoi, a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: ‘Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.’ Drept răspuns, Simon I-a zis: ‘Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la Cuvântul Tău, voi arunca mrejele!’ După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: ‘Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.’ Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: ‘Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.’ Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după El.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cu toate că Domnul ISUS era preocupat să vestească Evanghelia Împărăției, El este interesat și de viața de zi cu zi a celor din jurul Lui, cu scopul de a aduce slavă lui Dumnezeu și de a contribui la binele lor… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie

Ioan 19:25-30 – „Lângă crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ‘Femeie, iată fiul tău!’ Apoi, a zis ucenicului: ‘Iată mama ta!’ Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, c să împlinească Scriptura, a zis: ‘Mi-e sete.’ Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură. Când a luat Isus oţetul, a zis: ‘S-a isprăvit!’ Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.”


IDEI DE BAZĂ

¶Chiar în acele momente cumplite, cu câteva minute înainte să-și dea duhul, ISUS se consideră responsabil față de mama Sa, pe care o lasă în responsabilitatea unui prieten, care să-i poarte de grijă.
¶Faptul că Isus și-a încredințat mama în grija lui Ioan, dovedește că relația de mamă-fiu dintre ei s-a încheiat… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși

Matei 22:15-22 – „Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: ‘Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?’ Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: ‘Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul birului.’ Şi ei I-au adus un ban. El i-a întrebat: ‘Chipul acesta şi slovele scrise pe el ale cui sunt?’ ‘Ale Cezarului’, I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: ‘Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!’ Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat şi au plecat.”
IDEI DE BAZĂ

¶Fariseii – oamenii cei mai religioși ai vremii – încearcă să-L prindă pe ISUS cu ceva neadecvat din perspectiva legilor umane. Întrebarea este dacă un om credincios ar trebui sau nu să plătească impozitele către guvernul Romei?… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale

Capitolul 6

PRINCIPII PENTRU VIAȚĂ ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU


Ioan 6:22-44 – „Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: ‘Învățătorule, când ai venit aici?’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însăși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.’ Ei I-au zis: ‘Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?’ Isus le-a răspuns: ‘Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El.’ ‘Ce semn faci Tu deci’, I-au zis ei, ‘ca să-l vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi Tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine din cer’. ,Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața.’ ‘Doamne’, I-au zis ei, ‘dă-ne totdeauna această pâine.’ Isus le-a zis: ‘Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că M-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară, căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.’ Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: ‘Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.’ Și ziceau: ‘Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mama îi cunoaștem? Cum dar zice El: ‘M-am coborât din cer’?’ Isus le-a răspuns: ‘Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”


IDEI DE BAZĂ

¶După înmulțirea pâinilor, oamenii Îl căutau pe ISUS cu și mai multă insistență… Citește în continuare

SUNT PRIORITĂȚILE LUI DUMNEZEU ȘI PRIORITĂȚILE MELE?

Este foarte interesant cum pentru o viață atât de nesigură și foarte scurtă pe acest pământ, mulți dintre noi ne-am pregătit prin tot felul de școli, 12-20 de ani studiind intens, iar când este vorba de eternitate, suntem preocupati așa de puțin și asta se poate vedea în viața multora dintre noi.

Ei bine bazat pe studierea Cuvântului Biblic, ignoranta noastră, nu ne va scuti de consecințele veșniciei în ce privește trăirea vieții noastre, atât de scurtă, pe acest pământ. 

Acest mesaj nu are menirea să sperie pe nimeni, ci să ne trezească la realitate, cu privire la nesiguranța zilei de mâine. În orice moment, eu sau tu putem fi următoarea victimă a acestei pandemii nemiloase și nu numai. Suntem noi pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu??

Cartea pe care o postăm de o bucată de vreme pe acest blog, are chiar menirea de a ne ajuta într-un mod foarte simplu și practic la pregătirea noastră pentru viața de dincolo, care este veșnică și care ar trebui să ne preocupe mult mai mult decât viața pământească!

Ajunși la Capitolul 6, din cele 14 capitole ale acestei cărți, dorim să mai tragem un semnal de alarmă și să ne facem pe toți conștienți de adevărata CALE, ADEVĂR și VIAȚĂ, adică ISUS!

Sper ca tot mai mulți să luăm în serios aceste învățături lăsate și trăite de Isus și care au conotații veșnice si toate acestea până nu este prea târziu.

Puteți deasemnea  intra pe blogul Relație VS. Religie, unde o puteți citi sau chiar copia părți din ea, după cum aveți nevoie. Se poate asculta si audio, pe canalul de YouTube Relație VS.Religie, iar cât mai curând dorim să o facem disponibilă  în toate librăriile creștine din țară (hard copy) sau puteți să o comandați și prin noi, scriindu-ne la adresa de email: ajutorul.e.aici@family2fam

Între timp a fost tradusă și în limba engleză, pentru cei interesați.

Ne bucurăm de felul în care Dumnezeu deja deschide  uși în ce privește expunerea și promovarea ADEVĂRURILOR BIBLICE, prin această carte.

God bless you all!
mike  olari

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 34 Restaurare si retrimitere

Ioan 21:1-19 – „După aceea, Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis: ‘Mă duc să prind peşte.’ ‘Mergem şi noi cu tine’, i-au zis ei. Au ieşit şi s-au suit într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm, dar ucenicii nu ştiau că este Isus. ‘Copii’, le-a zis Isus, ‘aveţi ceva de mâncare?’ Ei i-au răspuns: ‘Nu.’ El le-a zis: ‘Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corabiei şi veţi găsi.’ Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. Atunci, ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: ‘Este Domnul!’ Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare. Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, pentru că nu erau departe de ţărm, decât ca la două sute de coţi. Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine. Isus le-a zis: ‘Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum.’ Simon Petru s-a suit în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari, şi, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja. ‘Veniţi de prânziţi’, le-a zis Isus. Şi niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: ‘Cine eşti?’, căci ştiau că este Domnul. Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele. Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi după ce înviase din morţi. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: ‘Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?’ ‘Da, Doamne’, I-a răspuns Petru, ‘ştii că Te iubesc.’ Isus i-a zis: ‘Paşte mieluşeii Mei.’ I-a zis a doua oară: ‘Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?’ ‘Da, Doamne’, I-a răspuns Petru, ‘ştii că Te iubesc.’ Isus i-a zis: ‘Paşte oiţele Mele.’ A treia oară i-a zis Isus: ‘Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?’ Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: ‘Mă iubeşti?’ Şi I-a răspuns: ‘Doamne, Tu toate le ştii, ştii că Te iubesc.’ Isus i-a zis: ‘Paşte oile Mele! Adevărat , adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.’ A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: ‘Vino după Mine.’


IDEI DE BAZĂ

¶Rămași fără un orizont clar, cu visele spulberate și cuprinși de descurajare, un grup de ucenici s-au gândit că ar fi mai bine să revină la vechea lor ocupație de pescari… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 33 Când credința are nevoie de dovezi

Ioan 20:24-29 – „Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ‘Am văzut pe Domnul!’ Dar el le-a răspuns: ‘Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.’ După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: ‘Pace vouă!’ Apoi a zis lui Toma: ‘Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.’ Drept răspuns, Toma I-a zis: ‘Domnul meu şi Dumnezeul meu!’ ‘Tomo’, i-a zis Isus, ‘pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.’


IDEI DE BAZĂ

¶Necredința lui Toma nu este atât de rea din perspectiva viitorului.
¶Isus răspunde nevoii de dovezi exprimată de Toma. Gestul lui Toma a închis gura criticilor și necredincioșilor în toată perioada bisericii… Citește în continuare

VACCINUL MAI PERICULOS DECÂT VIRUSUL ÎN SINE ?!?


Se pare că da! Pe zi ce trece, tot mai multe dovezi de netăgăduit apar la orizont. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să zâmbesc la felul copilăresc în care unii care încercau să dovedească, după numai câteva zile, victorioși că au făcut vaccinul și nimic nu li s-a întâmplat.

Cât de ignorant și copilăros trebuie să fii, pentru a face asemenea declarații despre un vaccin care în mod normal ar trebui testat pe o perioadă de minim 3-4 ani.

Categoric că nu am nimic împotriva celor vaccinați, dar îi rog ca și ei să aibă decența și răbdarea necesare pentru cei ce nu se vaccinează. La urma urmei, dacă ei cred cu adevărat în acest vaccin, nu au de ce să le fie teamă de cei nevaccinați.


Dar haide să trecem și să ascultăm specialiști pe domeniu, care aduc dovezile necesare în ceea ce privește pericolul acestui vaccin, aprobat peste noapte!

Cu dragoste și respect pentru toți, vaccinați, nevaccinați !

mike olari


https://youtu.be/DAmPx4JyYX0


Pentru cititorii în limba engleză, mai multe dovezi accesând acest link:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 32 Învierea lui Isus face diferența

Marcu 16:1-8 – „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: ‘Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?’ Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. A intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat. El le-a zis: ‘Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.’ Ele au ieşit din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.”


IDEI DE BAZĂ

¶Evident că nimeni nu își mai amintea de faptul că Isus a spus că va învia din morți a treia zi. Chiar dacă cineva și-ar fi amintit, nu putea crede, așa că femeile s-au dus cu miresme la mormânt… Citește în continuare