SPERANȚE PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI ?!?


Dacă foarte mulți români s-au resemnat, iar unii au dat bir cu fugiții care pe unde a putut, pentru un viitor mai bun, Diana Paul, s-a reîntors în România, după câțiva ani petrecuți în Anglia, la numai 19 ani, hotărâtă să ia „taurul de coarne” și să aducă o undă de speranță pentru cei rămași în urmă.

Se poate spune că o floare nu aduce primăvara, dar mie îmi place să cred că, asemenea Dianei sunt mult mai mulți tineri, si nu numai, iar entuziasmul ei s-ar putea să-i molipsească pe mai mulți și astfel să ne trezim cu o mișcare, prin care să fie adusă o schimbare a societății contemporane.


În astfel de timpuri confuze, parcă fără ieșire, orice voce curajoasă și clară este de dorit și parcă ne face să mai sperăm. Creștină practicantă, după cum ea singură afirmă, șansele cresc și mai mult, fiindcă împreună cu Dumnezeu, orice număr, chiar și numai unul, se formează o majoritate!


Mă bucur că Dumnezeu deja a început să-i deschidă uși mari și importante Dianei, iar în clipul de față, veți vedea despre ce este vorba.

Doresc să-i mulțumesc domnului Tucă, care i-a facilitat o rampă de lansare Dianei. Trebuie strânse rândurile în spatele celor curajoși, ca astfel răul să nu izbutească!


Domnul să te binecuvinteze Diana, fii perseverentă și încrezătoare în Dumnezeu, care Își va proslăvi Numele prin tine, iar tu vei avea satisfacția că te-ai lăsat folosită de EL! Munca ce-ți stă în față este enormă, dar cu Dumnezeu, doar cu El vei face lucruri mari.


Îndemn pe toți cititorii acestui blog, dacă nu vi se pare prea mult, să o puneți pe Diana pe lista dumneavoastră de rugăciune !!


Cu multă dragoste și apreciere,

Mike Olari

Aici aveți Interviul Dianei în emisiunea MariusTucăShow


Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 31 Conform Scripturilor

Ioan 19:31-42 – „De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce. Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: ‘Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.’ Şi în altă parte, Scriptura mai zice: ‘Vor vedea pe cine au străpuns.’ După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci şi a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe. Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.”


IDEI DE BAZĂ

¶Descrierea acestor evenimente este făcută de Ioan, ca martor la fața locului, care a văzut ce s-a întâmplat… Citește în continuare

Filip a fost vindecat!

The good fight

Filip a împlinit vârsta de șapte ani. E un băiețel înalt, dezvoltat bine, chiar puternic pentru vârsta lui aș putea spune. Ne bucurăm și mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru el.

Însă nu a fost din tot timpul așa… Filip în primii patru ani de viață a fost firav și slab, până acolo încât începusem să ne întrebăm dacă nu ar fi bine să îl ducem să fie văzut de doctori specialiști.
Marea problemă era faptul că nu reușea să își țină echilibrul și foarte des cădea lovindu-se la cap.
Îmi amintesc că nu eram acasă în perioada aceea și că vorbeam des la telefon cu Adriana. Mereu mi se plângea că nu știe ce și cum să mai facă cu el, mereu cădea, mereu se lovea, în mod special în zona capului.

Am hotărât să ne rugăm pentru această problemă, să aduceam înaintea lui Dumnezeu pe Filip, crezând în inima…

Vezi articolul original 371 de cuvinte mai mult

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 30 Prejudecățile ne fac vulnerabili

Matei 26:57-75 – „Cei ce au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru şi a şezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârşitul. Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă au venit doi şi au spus: ‘Acesta a zis: ‘Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.’ Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: ‘Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?’ Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: ‘Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.’ ‘Da’, i-a răspuns Isus, ‘sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.’ Atunci, marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: ‘A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. Ce credeţi?’ Ei au răspuns: ‘Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.’ Atunci, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit, zicând: ‘Hristoase, proroceşte-ne cine Te-a lovit!’ Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: ‘Şi tu erai cu Isus Galileeanul!’ Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: ‘Nu ştiu ce vrei să zici.’ Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: ‘Şi acesta era cu Isus din Nazaret.’ El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: ‘Nu cunosc pe Omul acesta!’ Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: ‘Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.’ Atunci, el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: ‘Nu cunosc pe Omul acesta!’ În clipa aceea a cântat cocoşul. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: ‘Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.’ Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cum a fost posibil ca ucenicii, oamenii care au fost alături de Isus văzând toate minunile Lui și ascultând toate învățăturile Lui, să-L părăsească în aceste momente de cumpănă?… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 29 Isus, Fiul omului

Matei 26:30-56 – „După ce au cântat cântarea, au ieşit în Muntele Măslinilor. Atunci, Isus le-a zis: ‘În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.’ Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.’ Petru a luat cuvântul şi I-a zis: ‘Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.’ ‘Adevărat îţi spun’, i-a zis Isus, ‘că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.’ Petru I-a răspuns: ‘Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.’ Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru. Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: ‘Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.’ A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: ‘Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.’ Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: ‘Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.’ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: ‘Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.’ S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: ‘Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!’ S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: ‘Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.’ Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: ‘Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!’ Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: ‘Plecăciune, Învăţătorule!’ Şi L-a sărutat. Isus i-a zis: ‘Prietene, ce ai venit să faci, fă!’ Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins. Şi unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea. Atunci, Isus i-a zis: ‘Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că aşa trebuie să se întâmple?’… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 28 Dumnezeu face întotdeauna dreptate

Luca 18:1-8 – „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. El le-a zis: ‘Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el şi-i zicea: ‘Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.’ Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: ,Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.’ Domnul a adăugat: ,Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”


IDEI DE BAZĂ

¶Prin perseverență și răbdare chiar și la un judecător nedrept, arogant și fără respect pentru Dumnezeu, este posibil să găsim dreptate… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 27 Caritate și închinare

Ioan 12:1-11 – „Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. Acolo, I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu El. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei şi s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: ‘De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor?’ Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis: ‘Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.’O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania şi au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Preoţii cei mai de seamă au hotărât să omoare şi pe Lazăr, căci din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei şi credeau în Isus.


IDEI DE BAZĂ

¶Maria, sora lui Lazăr cel înviat de Isus, face un gest de închinare față de Isus convinsă că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 26 Isus se va întoarce pe Pământ

Matei 24:1-35 – „La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: ‘Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.’ El a şezut jos, pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El, la o parte, şi I-au zis: ‘Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci, mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 25 Actul de identitate al Împarației

Ioan 13:31-38 – „După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: ‘Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit în El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuşi, şi-L va proslăvi îndată. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.’ ‘Doamne’, I-a zis Simon Petru, ‘unde Te duci?’ Isus i-a răspuns: ‘Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni.’ ‘Doamne’, I-a zis Petru, ‘de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.’ Isus i-a răspuns: ‘Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus vede proslăvirea Sa în jertfa pe care o va aduce înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea omului păcătos… Citește în continuare

Pastorul Paul Negruț trage un puternic semnal de alarmă, pentru comunitatea creștină contemporană!!

All that is necessary for evil to triumph, is for good people to do nothing!

Edmund Burke 1729-1797Direcția în care a luat-o lumea seculară, este efectiv de speriat și parcă de neoprit. O lume fără Dumnezeu descrisă foarte clar în Romani, Capitolul 1.

Ce este de-a dreptul de speriat, este lipsa de reacție a liderilor creștini, care sunt tot mai intimidați și speriați si parcă complet resemnați. Pe fondul acestei situații parcă fără ieșire, iată că pastorul Paul Negruț dă pe față și explică cu argumente biblice adevărata cauză care stă la baza acestei situații parcă pierdută de sub control!

Ma bucur să văd un slujitor curajos, care a decis să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, gata să plătească prețul pentru a trage un semnal de alarmă și de a provoca comunitatea creștină internațională la o pocăință reală, gata să spună lucrurilor pe nume, indiferent de consecințe.

Sper să vedem cât mai mulți slujitori, urmându-i exemplul fratelui Negruț, până nu va fi prea târziu.


Mulțumim frate Negruț, GBY!

Cu dragoste,
mike olari

Dar haideți să-l ascultăm direct pe pastorul Negruț