Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 2 – Nașterea din nou, primul pas în Noul Legământ

 • Ioan 3:1-13 – „Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: ‘Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.’ Nicodim I-a zis: ‘Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?’ Isus i-a răspuns: ‘Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne și ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: ‘Trebuie să vă nașteți din nou.’ Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.’ Nicodim I-a zis: ‘Cum se poate face așa ceva?’ Isus i-a răspuns: ‘Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.”

 • Ioan 7:44-51 – „Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: ‘De ce nu L-ați adus?’ Aprozii au răspuns: ‘Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.’ Fariseii le-au răspuns: ‘Doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire? A crezut în El vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!’ Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: ‘Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?”
 • Ioan 19:38-39 – „După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și aloe.”

 • IDEI DE BAZĂ

 • Nicodim, un fruntaș al iudeilor, care cunoștea foarte bine Vechiul Legământ, devine interesat de noua abordare a lui Isus mai ales datorită minunilor, care erau evidențe de necontestat ale prezenței lui… Citește în continuare
 • Relație VS Religie – Capitolul 4 – Lecția 1 Anticiparea unui Nou Legământ

  ABROGAREA VECHILUI LEGĂMÂNT ȘI INTRODUCEREA NOULUI LEGĂMÂNT

  4.1. Anticiparea unui Nou Legământ

  Isaia 35:8 – „Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi „Calea cea sfântă”: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească”.


  Ioan 14:6 – „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.


  Matei 11:25 – „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‘Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și le-ai descoperit pruncilor.”


  Romani 14:17 – „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.”


  Matei 7:21 – „Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.”


  IDEI DE BAZĂ

  Cu sute de ani înainte de venirea lui Isus pe pământ, Isaia vorbește de calea cea nouă care va fi trasată spre Împărăția Cerurilor. Deși această cale este pentru cei sfinți, profetul… citește in continuare

  Închinarea în Biserică, prin muzică!

  Cristian Barbosu

  În ultimile săptămâni, subiectul muzicii în Biserică a devenit, un subiect actual și foarte mult dezbătut de mulți slujitori români pe platformele de socializare, care mai de care, încercând sa aibă ultimul cuvânt, unii chiar depășind limita bunului simț și astfel trecând la atacuri personale.

  După ce am citit mai multe păreri în această direcție, am ales pentru cititorii blogului nostru, explicațiile pastorului Cristi Barbosu, care mi s-au părut nu numai cele mai aproape de felul cum cred și eu, dar este și foarte documentat pe acest subiect. Cred că cel mai important lucru evidențiat de Cristi, la care subscriu și eu, este faptul că el face foarte clar faptul că închinarea adevărată se produce într-o inimă sinceră conectată direct cu Dumnezeu. (vezi discuția lui Isus cu samariteanca la fântână).

  Dar haideți să ascultăm primele 2 episoade din cele 4, prezentate de către pastorul Cristi Barbosu.

  Domnul să ne dea lumină pentru a înțelege voia lui Dumnezeu, cea bună și desăvârșită în toate domeniile spirituale și nu numai!

  Cu multă dragoste,

  mike olari


  Închinarea în Biserică – Ep. 1 – Baza biblică

  Închinarea în Biserică – Ep. 2 – Forma și linia melodică

  Relație VS. Religie Capitolul 3 – Lecția 8 – Isus este răspunsul lui Dumnezeu la nevoile omenirii

  Ioan 1:1-17 – „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu; numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit Slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: ‘El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.’ ‘Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; căci Legea a fost data prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos.”


  IDEI DE BAZĂ

 • Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar și partenerul Său, în a crea tot ceea ce ochiul poate sau nu poate vedea.
  • Isus este Lumina și Calea spre ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR, care se poate obține doar prin pocăință, smerenie și credință în Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. Citește în continuare


   https://youtu.be/klV4tszMsyk

  Relație VS Religie – Capitolul 3 – Lecția 7 – Botezul si ispitirea lui Isus

  Matei 3:13-17 – „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. ‘Eu’, zicea el, ‘am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.’ Atunci, Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ‘Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”


  Matei 4:1-11 – „Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: ‘Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’ Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului și I-a zis: ‘Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’ ‘Deasemenea, este scris’, a zis Isus: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’ Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: ‘Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.’ ‘Pleacă, Satano’ i-a răspuns Isus. ‘Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.’ Atunci, diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească.”
  Luca 3:21,22 Luca 4:1-13


  IDEI DE BAZĂ

  °Atât Ioan, cât și Isus, erau interesați să facă tot ce le poruncea Dumnezeu, fără să… Citește în continuare

  Relație VS Religie – Capitolul 3 Lecția 6 – Isus, Copilul Rege promis!

  • Luca 2:41-52 – „Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la Praznicul Paștelor. Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu L-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-L caute. După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care-L auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile Lui. Când L-au văzut părinții Lui, au rămas înmărmuriți; și mama Lui I-a zis: ‘Fiule, pentru ce Te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl Tău și eu Te-am căutat cu îngrijorare.’ El le-a zis: ‘De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?’ Dar ei n-au înțeles spusele Lui. Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

  IDEI  DE  BAZĂ

  • Cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt interesați de subiecte ce-L preocupă pe Dumnezeu. Oamenii firești, te lasă să vorbești singur când aduci în discuție subiecte biblice, spirituale.
  • Prioritățile noastre,

  Citește in continuare

  Relație VS Religie – Capitolul 3 – Lecția 5 – Venirea Regelui

  Luca 1:26-38 – „În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: ‘Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!’ Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: ‘Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.’ Maria a zis îngerului: ‘Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?’ Îngerul i-a răspuns: ‘Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.’ Maria a zis: ‘Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!’ Și îngerul a plecat de la ea.”


  Luca 2:1-20 – „În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia data pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul Acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor,… Citește în continuare

  Relație VS. Religie – Capitolul 3 – Lecția 3 Profeții despre Rege

  Isaia 53:1-12 – „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe Pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. ‘Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.”

  Isaia 9:6 „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi.”

  Mica 5:2 „Dar tu Betleeme, Efrata, deși ești neînsemnat printre cetățile lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va fi Conducător în Israel, Cel a cărui origine este din vechime, chiar din zilele veșniciei.”

  IDEI DE BAZĂ

  Profețiile Vechiului Testament cu privire la venirea unui Mântuitor în lumea noastră, în persoana Fiului lui Dumnezeu s-au împlinit în totalitate, acest fapt dându-ne siguranță deplină în Cuvântul scris al lui Dumnezeu – Biblia
  ISUS știa prețul ce trebuia să-L plătească venind în lumea noastră. Din dragoste pentru noi și în ascultare totală de… Citește în continuare

  Un medic român face minuni. 100% vindecați de Covid – Invictus

  Dr.Flavia Groșan, împotriva curentului. A ales să salveze pacienții Aproape o mie de pacienți Covid, în diferite stadii, au fost vindecați de un medic pneumolog-bronholog, care a ales să abordeze boala ca pe o pneumonie atipică. Medicul român avertizează că în spitale se fac greșeli uriașe și că protocolul Covid omoară, de fapt, bolnavii. Flavia…
  — Read on karensmithdotblog.wordpress.com/2021/03/19/un-medic-roman-face-minuni-100-vindecati-de-covid/