Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 11 – Principiul semănatului

Marcu 4:1-34 – „Isus a început iarăşi să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit şi a şezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare. Apoi a început să-i înveţe multe lucruri în pilde; şi, în învăţătura pe care le-o dădea, le spunea: ‘Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările şi au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar, când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, au înecat-o şi n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun: a dat rod, care se înălţa şi creştea; şi au adus una treizeci, alta şaizeci şi alta o sută.’ Apoi a zis: ‘Cine are urechi de auzit să audă.’ Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui, împreună cu cei doisprezece, L-au întrebat despre pilde. ‘Vouă’, le-a zis El, ‘v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească şi să nu vadă şi, măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.’ El le-a mai zis: ‘Nu înţelegeţi pilda aceasta? Cum veţi înţelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă Cuvântul. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei. Tot aşa, cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 10 Principiul închinării în duh și adevăr

Ioan 4:1-42 – „Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El Însuşi, ci ucenicii Lui. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. ‘Dă-Mi să beau’ i-a zis Isus. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de-ale mâncării. Femeia samariteancă I-a zis: ‘Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?’ Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 9 – Lege și/sau har

Matei 5:17-20 – „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.”


Galateni 3:21-26– „Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin Lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Cristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza Legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, numai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Isus Cristos.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus, a venit să prezinte principiile Împărăției lui Dumnezeu nu contestând Legea, ci împlinind-o. Prorocii din Vechiul Testament au vorbit despre venirea lui ISUS în lume… Citește în continuare

227 Persoane au murit de Covid-19 și 488 de Vaccin, în România ?!


Dacă mesajul celor două doamne doctor din video de mai jos sunt date oficiale, atunci situația este gravă de tot și ar trebui să alarmeze pe orice persoană de bună credință.


Felicitări acestor două doamne doctor pentru curajul de a spune adevărul cu orice risc. Sperăm ca tot mai multe cadre medicale să le urmeze exemplul!


mike olari


Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 8 Mântuire și judecată

Ioan 3:17-21 – „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

IDEI DE BAZĂ

¶În dragostea Sa pentru omenire, Dumnezeu a trimis pe Isus în lumea noastră, ca să refacă legământul dintre EL și om, nu să-l condamne și să-l judece.
¶În fața lui Dumnezeu, noi singuri ar trebui să ne judecăm… citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 7 Nu fiți naivi și creduli

Matei 7:15-29 – „Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.’ De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.’ După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui; căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.”


IDEI DE BAZĂ

¶Această învățătură a lui ISUS este o invitație la precauție… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 6 – Duhul Sfânt, încredere și perseverență

Matei 7:7-14 – „Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.”


IDEI DE BAZĂ

¶În căutările noastre către Dumnezeu trebuie să avem încredere în bunătatea Lui. El este un Tată bun gata să dea daruri bune copiilor Săi.
¶Căutarea cu perseverență ne asigură că primim de la Dumnezeu valorile Împărăției de care avem nevoie. ¶Insistența și perseverența dovedesc câtă valoare dăm căutării noastre.
Trebuie să căutăm valorile Împărăției cu o inimă bună, sinceră și lipsită de egoism.


Unui adevărat copil al lui Dumnezeu nu trebuie să îi fie teamă să… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 5 – Nu batjocori ceea ce nu înțelegi

Marcu 3:20-30 – „Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: ‘Și-a ieșit din minți.’ Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: ‘Este stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.’ Isus i-a chemat la El și le-a zis în pilde: ‘Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.’ Aceasta pentru că ei ziceau: ‘Are un duh necurat.”


IDEI DE BAZĂ

¶ Desigur că lucrarea Duhului Sfânt de eliberare și vindecare, era ceva nou și de neînțeles. Nici măcar familia nu înțelegea aceste minuni pe care Isus nu le-a făcut în cei treizeci de ani de viață, cât a locuit cu ei.
¶ Deși puterea Duhului Sfânt se manifesta în mod evident prin Isus, în loc să fie puși pe gânduri și să creadă că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, liderii… Citește în continuare

Mărturisirea păcatelor este pămantul in care creste iertarea lui Dumnezeu.

Psalmul 32:1-7 Am zis: „îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Si Tu ai iertat vina păcatului meu.Psalmul 32:5FRUNZE PRĂFUITEPlanta ornamentală pe care am adus-o soţiei a adăugat o notă de viaţă în casa noastră. Frunzele sale mari, luxuriante, păreau că se întind cu gesturi de bun venit. Dar într-o dimineaţă am observat că frunzele îi atârnau veştede. Nu i-am spus nimic soţiei, dar mă întrebam ce s-o fi petrecut cu planta noastră. Când am sosit acasă pentru masa de prânz, planta era cu totul alta. O culoare sănătoasă revenise în frunzele ei mari, care se întinseseră ca mai înainte. Când am întrebat-o pe Dorothy despre ea, mi-a spus că tocmai citise despre plantele de apartament, cum să le menţii vii şi proaspete. Se spunea că praful acumulat pe frunzele plantelor împiedica pătrunderea luminii. Aşa că este necesar ca frunzele plantei să fie şterse cu regularitate. Soţia făcuse astfel şi rezultatul era evident.Trăind în lumea aceasta, particule fine din „praful” păcatului se aştern peste vieţile noastre. Resentimente, cuvinte dure, gânduri necurate, atitudini egoiste, toate îşi iau vama pe seama vitalităţii noastre spirituale. Dacă nu sunt mărturisite, ele formează un strat de „praf” care ne împiedică să experimentăm lumina harului lui Dumnezeu în inimile noastre. Cei din jurul nostru vor simţi că este ceva râu cu noi. Dacă păcatele acumulate prin nemărturisire ţi s-au adunat în suflet, fă ca David – mărturiseşte-le Domnului. Şterge astfel „frunzele prăfuite” ale vieţii şi bucură-te din nou de razele glorioase ale dragostei lui Dumnezeu. – D.J.D. ‘Naintea Crucii Lui, Celui ce-a murit,
Mă prăbuşesc în lut neputincios,
Să-mi ierte tot păcatul săvârşit.
Totul în toţi să fie doar Cristos. BridgesMărturisirea păcatelor este pămantul in care creste iertarea lui Dumnezeu.

FamilyToFamily

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 4 Multiplicare prin ucenicie

Marcu 3:13-19 – „În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: “Fii tunetului”; Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.”


IDEI DE BAZĂ

¶Prin alegerea și promovarea celor doisprezece ucenici, Isus prezintă regula multiplicării prin ucenicie.
¶Ucenicii aleși de Isus, sunt din pături sociale diferite, astfel că fiecare poate să se multiplice în oamenii din zona sa de influență.
¶Educația nu are mare relevanță când este vorba de lucrurile spirituale, ci Duhul Sfânt, care are toate calitățile și învățăturile necesare în ce privește pregătirea pentru Împărăția Cerurilor.


Isus, își alege ucenici dintre oamenii care Îl urmau și după ce îi… Citește în continuare